Risiko og kontroll

Våre rådgivere hjelper deg med analyse av nøkkeltall og virksomhetsstyring. Målet er en best mulig balanse mellom risiko og kontroll.

Risiko og kontroll

Det ligger i sakens natur at en virksomhet som opererer i en konkurransesituasjon, må ta risiko for å oppnå suksess. Samtidig er det viktig at risikoen kontrolleres på en god måte, og at lover og regler etterleves.


Det er viktig at det er balanse mellom risiko og kontroll, slik at den risikoen virksomheten eksponeres for er en akseptabel risiko for eiere, styret og ledelsen. Riktig kontroll er viktig for virksomhetens muligheter til å oppnå langsiktig suksess. Eller sagt på en annen måte; biler har bremser for at de skal kunne kjøre raskere ikke langsommere!

Effektive kontrollrutiner er viktig

Det kan være like galt å ha for mye kontroll som for lite kontroll. Samtidig er det også svært viktig at de mest effektive kontrollrutinene etableres. Det vil si de som både sikrer at risikoen ikke inntreffer, og som gjennomføres til minst mulig kostnad og bryderi for organisasjonen.

Vår tilnærming som din økonomiansvarlig

Det er mange forhold som påvirker om de forholdene som er nevnt ovenfor, er tilstrekkelig på plass for din virksomhet. Her nevner vi hvordan vår tilnærming som din økonomiansvarlige normalt vil være:

  • Skaffe oss innsikt i din strategi, forretningsplan, organisasjon og oppnådde resultater og de risikoer som virksomheten er eksponert for
  • Skaffe oss forståelse for hvilke risikoer som er størst, og hvordan virksomheten i dag kontroller disse
  • Identifisere områder hvor risiko og kontroll synes å være i vesentlig ubalanse
  • Etablere en plan, beslutte samt gjennomføre denne for å forbedre balansen
  • Vurdere hensiktsmessigheten av nåværende kontrollprosedyrer, og eventuelt implementere mer hensiktsmessige og effektive prosedyrer. Dette må også sees i sammenheng med den generelle rapporteringen som kan etableres, da såkalte «high level controls» i mange tilfeller vil kunne være både mer effektive og enklere å gjennomføre enn detaljkontroller
  • Sørge for at det er en god forståelse for og lojalitet til kontrollprosedyrer som er besluttet
  • Sørge for at ledere forstår hvordan de skal vurdere hvorvidt det er balanse mellom risiko og kontroll innenfor deres ansvarsområder, og hvordan de kan etablere en slik balanse
Jan Arild Stenberg

Jan Arild Stenberg


LEDER CFO SERVICES

Tjenester: CFO Services

Avdeling: Oslo Halden

Telefon E-post LinkedIn

Mener du at din virksomhet har en god balanse mellom risikoeksponering og kontroll? Og at dere er godt posisjonert for at det også vil være slik når virksomheten utvikler seg videre?

Hvis svaret er ja, så hjelper vi deg å opprettholde dette mens du og dine dyktige medarbeidere fokuserer fullt ut på kjernevirksomheten.

Hvis svaret er nei, så tar vårt team raskt tak å i etablere en bedre balanse og effektive prosesser for å sørge at det blir slik når virksomheten utvikler seg videre.

Kontakt oss om risiko og kontroll