Ferieavvikling og feriepenger. Dette må du tenke på før du tar sommerferie.

Det nærmer seg sommerferie og med det ferieavvikling. Men hvordan er reglene? Hva må du huske på? Vi har samlet det viktigste tingene i en artikkel.

 1. Hjem
 2. TheVITFeed
 3. Ferieavvikling og feriepenger. Dette må du tenke på før du tar sommerferie.
IMG 4260
Publisert 09 mai 2022

Ferieavvikling og feriepenger. 

Dette må du tenke på før du tar sommerferie.


Det nærmer seg sommerferie og med det ferieavvikling. Men hvordan er reglene? Hva må du huske på? Vi har samlet det viktigste tingene i en artikkel.

Hvem bestemmer når arbeidstaker skal ha ferie?

Det er mange som spør om arbeidsgiver kan pålegge ansatte å ta ut ferie, i stedet for eventuelt å fortsette permitteringen. Arbeidsgiver vil da kunne ha mer arbeidskraft tilgjengelig når samfunnet i større grad begynner å åpne opp utover sommeren.

Dersom årets ferie ikke er fastsatt eller avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, har arbeidsgiver en stor grad av styringsrett på ferieuttaket. Dette gjelder både avtalefestet ferie som ikke følger av ferieloven, eventuell overført ferie fra tidligere år og annen ferie utover ferie i hovedferieperioden.

Hovedferien

Når det gjelder hovedferien, er fortsatt hovedregelen at arbeidstaker kan kreve å få ta ut tre uker sammenhengende i perioden 1. juni – 30. september, med mindre arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om noe annet. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke ensidig kreve at ansatte tar ut disse tre ukene utenfor hovedferieperioden.

Videre kan arbeidstaker etter ferieloven kreve å få underretning om feriefastsettelsen minst to måneder før ferieavviklingen «såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette». Dette gjelder både ferien i hovedferieperioden, men også øvrig ferie etter ferieloven.

Spørsmålet om koronasituasjonen er en slik særskilt grunn som fritar arbeidsgiver fra varslingsplikten ble besvart i en uttalelse fra Arbeids- og Sosialdepartementet den 21.04.2020:

«Etter departementets vurdering vil den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av Covid-19, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv, kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr 2. Departementet vil videre vise til at ferieloven åpner for at reglene om underretning av ferie kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale, jf § 6 nr 4».

I følge regjeringen.no, gjelder uttalelsen også i 2021.

Enkelte arbeidsgivere har også lurt på om de kan pålegge arbeidstakere å utsette hele ferien til neste år. Dette har Arbeids- og Sosialdepartementet fastslått at er ulovlig i samme uttalelse.

Arbeidstaker uten full opptjening

Arbeidstaker kan kreve full ferie dersom arbeidsforholdet starter før 30. september uavhengig hva som er opptjent av feriepenger.

Feriepenger er ment å dekke inn den inntekten arbeidstaker skulle hatt når han har ferie. Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid og eventuell tilleggsfritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Hvis en virksomhet innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan likevel alle arbeidstakere som berøres av stansen pålegges å avvikle ferie og eventuell tilleggsfritid av samme lengde.

Eksempler på grunner for å motsette seg ferieuttak

 • ansatte som i fjor kun har arbeidet deler av året, for eksempel ved avsluttet skolegang
 • ansatte som har byttet arbeidsgiver/stilling og hatt en vesentlig endring i sin lønn
 • lengre sykmeldingsperioder 
 • permisjon uten lønn 
 • permittert 


Vær klar over at ansatte som skifter arbeidsgiver, og som har vært i arbeid hele fjoråret, ikke kan nekte å ta ut ferie. Dette gjelder selv om tidligere arbeidsgiver har utbetalt feriepenger ved sluttoppgjøret i opptjeningsåret.

Endring av allerede fastsatt ferie

Dersom ferien allerede er fastsatt eller avtalt, er arbeidsgivers adgang til endring mer begrenset. Etter ferieloven kan arbeidsgiver bare endre fastsatt ferie når to vilkår er oppfylt:

 1. Endringen må være nødvendig av uforutsette hendinger.
 2. Endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

I disse tilfellene skal spørsmålet drøftes med arbeidstaker, som har anledning til å ta med seg tillitsvalgte i dette møtet. Arbeidstaker har plikt til å opplyse om eventuelle merutgifter som følge av endringen, og som han eller hun vil kreve erstattet. Dersom arbeidsgiver fastholder at ferien skal endres, plikter arbeidsgiver å erstatte disse merutgiftene. Slik erstatning antas å være skattefri siden arbeidstaker ikke har fått noen økonomisk fordel.

Det er ingen tilsvarende bestemmelse når det gjelder å fremskynde ferie som allerede er avtalt, for eksempel hvis arbeidsgiver vil unngå eller utsette perioden for en forestående permittering. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan imidlertid bli enige om dette ved avtale.

Avvikling av ferie under permittering

Arbeidstaker som er permittert har etter ferieloven både rett og plikt til å avvikle ferie. Allerede fastsatt ferie skal avvikles som planlagt, med mindre arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om annet.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan også bli enige om at arbeidstaker skal ta ut ferie mens hun eller han er permittert, eller arbeidsgiver kan, innenfor rammene av ferieloven, pålegge arbeidstaker å ta ut ferie.

Ved feriefravær opphører virkningen av permitteringen, både når det gjelder betaling av lønn i arbeidsgiverperiode og når det gjelder forbruk av den tiden arbeidstaker kan være permittert. Ferie forskyver maksimal permitteringsperiode.

Feriepenger

Ferielovens utgangspunkt er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deles ferien skal feriepengene fordeles tilsvarende. Feriepengene skal kompensere for lønnsbortfallet i ferien.

Mange arbeidsgivere har imidlertid en praksis hvor alle feriepenger utbetales i juni, uavhengig av når arbeidstaker har ferie, og trekker samtidig den ansatte i lønn for juni. Dette er en ordning ferieloven ikke anses å være til hinder for.

Regnestykket på lønnsslippen ser slik ut:

    fast lønn
+ feriepenger
- trekk for feriedager 

= Feriepenger til utbetaling

For timelønnede utbetales feriepengene uten lønnstrekk for feriedager da de ikke mottar lønn når de ikke jobber.

Feriepenger ved permittering

Hvis man er permittert, må feriedager meldes via meldekort til NAV og det blir ikke betalt ut dagpenger for disse dagene. Det kan imidlertid være at det er avviklet feriedager i forkant av permitteringen. Husk å foreta trekk for disse. For å komme ajour med avviklede feriedager sett opp mot feriepenger til gode, bør disse dagene avregnes ved første feriepengeutbetaling.

Alternative utbetalingsmåter

 1. Vent med utbetaling av feriepenger til ferien faktisk avvikles.
  Husk å få med trekk for tidligere avviklet ferie.
  Feriedager overført fra 2020 kan avvikles med lønn i 2021 dersom det ble trukket for ferien i 2020.
 2. Inngå skriftlig avtale med arbeidstaker om å utbetale feriepengene i juni, og at lønnstrekk for alle feriedagene (4/5 uker) kan foretas i feriepengene.

  Utbetalingen i juni blir liten, men arbeidstaker vil da motta lønn under ferieavvikling når ferie tas ut etter permittering.Husk at feriedager som avholdes under permittering må trekkes utfra permitteringsgrad. Ved 100% permittering, skulle det ikke vært utbetalt lønn og skal dermed heller ikke foretas noe trekk. Feriedager avholdt utenom permitteringstiden må trekkes 100%
 3. Utbetal feriepenger i juni og trekk for de feriedagene som allerede er avviklet med lønn.

Utfordringen her er hvis ferie skal avvikles utover høsten, da vil den ansatte trekkes i lønn ved ferieavvikling og samtidig ikke ha krav på dagpenger, og har da ingen inntekt ved ferieavviklingen. Løsningen anbefales ikke. Feriepenger skal ihht Ferieloven ikke forskuddsbetales.

Drøft og gjør avtale med arbeidstaker

Uansett hvilken av de ovennevnte alternativene man velger å gå for, anbefaler vi at man drøfter løsningen på forhånd med de ansatte, eller ansattes tillitsvalgte. Hvis feriepenger, utbetalingene av disse eller trekk for avviklede feriedager gjøres på en annen måte enn hva som er standard i organisasjonen, må det informeres tydelig og særskilt om dette slik at det ikke blir noen misforståelser.

Ferie og dagpenger ved permittering

Hovedregelen er at når arbeidstaker avvikler ferie eller fravær ved reiser til utlandet, skal utbetalinger av dagpenger stoppes.

Ferie eller fravær hvor dagpenger stoppes er:

 • Planlagte feriedager når arbeidstaker er permittert
 • Annen ferie fra arbeidsgiver når arbeidstaker er permittert
 • Når arbeidstaker ikke er tilgjengelig for jobb, tiltak eller oppmøte hos NAV
 • Opphold i utlandet

Hovedregelen er at man kan oppholde seg hvor man vil i Norge når man mottar dagpenger.

Arbeidstaker må derfor melde fra til NAV når han eller hun skal ta ut ferie eller ha utenlandsfravær. Rent praktisk gjøres dette ved at arbeidstaker melder fra om dette på meldekortet til NAV.

I visse tilfeller kan imidlertid arbeidstaker likevel ha rett til dagpenger under ferieavvikling.

Dersom arbeidstaker har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, kan hun eller han få utbetalt dagpenger mens vedkommende er på ferie eller i utlandet i opptil 4 uker. Har arbeidstaker mottatt dagpenger i 52 uker eller mindre, blir det ikke utbetalt dagpenger når hun eller han har ferie eller er i utlandet. Det avgjørende for om man kan ha rett til dagpenger under ferie er med andre ord hvor lenge man faktisk har mottatt dagpenger, ikke hvor lenge det er siden dagpenger ble innvilget.

Mottar man dagpenger under ferie, bruker man av den totale dagpengeperioden sin. Man kan ikke overføre rett til dagpenger under ferie fra en full dagpengeperiode til en ny dagpengeperiode.

Feriepenger av dagpenger

Votert i Stortinget 27.04.2021

Vedtak i korthet:

 • Utbetalingen beregnes med 10,2 prosent av utbetalte dagpenger i beregningsperioden. 
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke innføres krav om at man må ha mottatt dagpenger i minst 8 uker.
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at det beregnes feriepenger for dagpenger mottatt i hele 2020 og 2021.
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke innføres et makstak på feriepenger da beregningsgrunnlaget er den totale summen mottatte dagpenger i henholdsvis 2020 og 2021.  
Har du spørsmål rundt ferieavvikling eller feriepenger, ta kontakt med oss på lønnssenteret