Husk å rapportere om hvordan dere jobber for å fremme likestilling og hindre diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsloven krever at arbeidsgiver rapporterer om arbeidet for å fremme likestilling og å hindre diskriminering.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Husk å rapportere om hvordan dere jobber for å fremme likestilling og hindre diskriminering
Likestilling
Publisert 15 des. 2021

Husk å rapportere om hvordan dere jobber for å fremme likestilling og hindre diskriminering

Likestillings- og diskrimineringslovens §26 gir arbeidsgiver en generell plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og å hindre diskriminering. Dette skal blant annet omfatte rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

Lovbestemt 4-trinns arbeidsmetodikk for å hindre diskriminering

For alle offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse, og alle private virksomheter med flere enn 50 ansatte i snitt er det en lovbestemt 4-trinns arbeidsmetodikk som skal følges:

  1. Kartlegge risiko for diskriminering
  2. Vurdere årsaker
  3. Iverksette egnede og relevante tiltak
  4. Evaluere resultater

Alt arbeid som gjøres i forbindelse med disse 4 stegene skal dokumenteres.Punkt 1 innebærer plikt til annethvert år å kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn + bruken av ufrivillig deltid i virksomheten. For de bedrifter som ikke rapporterte dette i årsberetningen for 2020 må derfor påse at dette blir rapportert i årsberetningen for 2021.

Hvem skal involveres?

Styret i bedriften har ansvar for at denne plikten overholdes (Likestillings- og diskrimineringslovens §§26 og 26a, Regnskapsloven §3-3 c) og de tillitsvalgte og/eller ansattes representanter skal involveres i arbeidet.

Hva skal rapporteres?

  • Kvantitativ del (tall) – faktisk tilstand for kjønnslikestilling i virksomheten samt lønnskartlegging
  • Kvalitativ del (beskrivelse) – hva bedriften gjør for å oppfylle aktivitetsplikten

Få råd og veiledning av Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet har en lovpålagt plikt til å følge opp denne aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). I første omgang vil det nå handle om å veilede bedrifter i arbeidet som skal gjøres. Deretter har de en tilsyns- og pådriverrolle for å sikre at arbeidet blir gjort. De har også mulighet til å bringe saker inn for diskrimineringsnemda der de mener at plikten ikke blir overholdt. Diskrimineringsnemden har igjen mulighet til å behandle enkelt saker om brudd på redegjørelsesplikten i tillegg til å ilegge sanksjoner.