Trekk i lønn og feriepenger – hva er lov?

Selv om de fleste arbeidsavtaler inneholder et avsnitt som omhandler trekk i lønn, er det ikke helt fritt frem for arbeidsgiver. Les hvilke regler som gjelder.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Trekk i lønn og feriepenger – hva er lov?
Trekk i lonn og feriepenger hva er lov
Publisert 16 jun. 2021

Trekk i lønn og feriepenger – hva er lov?

Av Beate Bratlie og Rita Moen

De fleste arbeidsavtaler i dag inneholder et avsnitt som omhandler trekk i lønn. Selv om det er enighet om dette ved inngåelse av arbeidsavtale er det ikke helt fritt frem for arbeidsgiver å gjøre trekk i lønn og feriepenger. Vi tar her for oss hvilke regler som gjelder.

Arbeidsgivers adgang til å foreta trekk i lønnsmidler reguleres i arbeidsmiljøloven § 14-15, annet ledd og tredje. Bestemmelsen fastsetter at trekk i lønnsmidler som hovedregel er forbudt og kan kun gjennomføres i enkelte bestemte tilfeller.

Skriftlig avtale før trekket gjøres

Det er viktig å merke seg at selv om det i arbeidsavtalen er et punkt om trekk i lønn for utbetalte forskudd og eventuelle feilutbetalinger, vil dette være tvilsomt som grunnlag for trekk i lønn. Det bør derfor innhentes samtykke før trekket gjennomføres.

Rimelighetsvurdering

Det følger av Dekningslovens §2-7 at summen av skattetrekk og lønnstrekk ikke skal overstige det som med rimelighet trengs til livsopphold. Beløpets størrelse avhenger av den ansattes livssituasjon og reguleres årlig. 

Den ansatte må selv ta kontakt med rette institusjon dersom trekket medfører at utbetalt lønn ikke overstiger livsoppholdssatsene. Arbeidsgiver risikerer selv bli ansvarlig for beløpet dersom trekk ikke gjennomføres.

Les om livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2020.

Hvis trekk ikke kan gjennomføres, f.eks. ved sykefravær eller permisjon uten lønn, skal arbeidsgiver fylle ut RF 1306 for å informere om at trekket ikke kan gjennomføres evt. informere fordringshaver direkte.

Erstatning for skade eller tap

Det skal en del til før arbeidsgiver kan foreta trekk for skade eller tap, men er dette påført forsettlig eller grovt uaktsomt er det åpnet opp for å kunne foreta trekk. Arbeidstaker må da skriftlig erkjenne erstatningsansvar og det må inngås en skriftlig avtale med den ansatte.

Unntak for å ha skriftlig erkjennelse fra arbeidstaker er ved dom eller dersom arbeidstaker ‘fantegår’ (rettsstridig fratrer sin stilling) etter å ha forårsaket erstatningsbetingende handling. Dersom fratredelsen i seg selv danner erstatningsgrunnlag, kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn for å dekke tapet. Ekstrautgifter som følge av fratredelsen må dokumenteres av arbeidsgiver.

Dette er tilfellene der det er lov å gjøre trekk i lønn og feriepenger (jf AML §14-15 (2)):

  • Når det er hjemlet i lov.
  • For arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger m.m.
  • Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale.
  • Når det ved tariffavtale er avtalt lønnstrekk for fagforeningskontingent, premie til kollektiv forsikring mm.
  • Når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling.
  • Når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden.