Permitteringer: Dette må du tenke på

Det er mye å holde styr på ifm permitteringer. Våre HR Business Partnere kan hjelpe deg med både gode systemer og hvordan du skal gå frem.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Permitteringer: Dette må du tenke på
NZ78966
Publisert 12 mar. 2021

Arbeidsgiver kan permittere arbeidstakere midlertidig dersom det ikke er mulig å sysselsette på en økonomisk forsvarlig måte. Det er viktig å minne om at det alltid må foreligge saklig grunn for å gå til permittering, og at det alltid skal foretas en konkret vurdering før permittering iverksettes.

Drøftelsesmøte

Når en virksomhet står overfor en mulig permittering, har virksomheter som er bundet av tariffavtale en drøftelsesplikt og skal avholde et drøftelsesmøte med de tillitsvalgte for å avklare situasjonen. Det skal føres protokoll fra dette møtet. Virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale har ingen drøftelsesplikt, men det anbefales å ha et tilsvarende møte.

Hvilke arbeidstakere som skal permitteres skal som hovedregel velges ut fra ansiennitet. Dette kan imidlertid fravikes dersom det foreligger en saklig grunn. Hvor stor vekt ansiennitetsprinsippet skal tillegges beror på en konkret vurdering av alle relevante forhold. Faglige kvalifikasjoner, økonomiske og sosiale forhold er eksempler på momenter som kan medfører at ansiennitetsprinsippet må vike.

Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere som skal permitteres får et skriftlig permitteringsvarsel, som hovedregel senest 14 dager før selve permitteringen starter. I forbindelse med den pågående koronapandemien vil man oppleve at det stadig kommer nye tiltak som trer i kraft på kort varsel. Slike tiltak er normalt å anse som en uforutsett hendelse som gir adgang til 2 dagers varslingsfrist. Andre årsaker til inntektsbortfall vil nødvendigvis ikke være uforutsette og 14 dagers varslingsfrist gjelder.

Permitteringsvarselet skal inneholde: beskrivelse av årsaken til permitteringen, varslingsdato, dato for iverksettelse av permittering, permitteringens lengde, om det er en hel eller gradert permittering, og hvem permitteringsvarselet gjelder.

Gry Brandsnes

Gry Brandsnes


LEDER HR BUSINESS PARTNER

Tjenester: HR Business Partner

Avdeling: Oslo Haugesund

Telefon E-post LinkedIn

Krever styrebehandling

Beslutning om permittering inngår ikke i den ordinære daglige drift av virksomheten, og ligger således utenfor daglig leders ordinære fullmakter som følger av aksjeloven § 6-14. Permittering må derfor besluttes av styret, såfremt det ikke foreligger uoverkommelige omstendigheter som gjør at dette ikke er mulig innenfor en forsvarlig tidshorisont, hvor en etterfølgende forankring i styret uansett må på plass.

Permittering innebærer at arbeidstaker midlertidig fritas for sin arbeidsplikt. Den andre siden av dette er at arbeidsgiver fritas fra sin lønnsplikt.

HR Business Partner kan bistå i denne vanskelige prosessen og sørge for at permitterings prosessen blir gjort riktig. Vi ønsker å legge vekt på at organisasjonen ikke skal miste sine dyktige medarbeidere i en slik vanskelig prosess ved å sørge for at prosessen blir ryddig.