Permittering - en veileder

For English version, send an email to koronahjelp@thevit.no with Subject: Layoffs - requesting guiding document.

 1. Hjem
 2. TheVITFeed
 3. Permittering - en veileder
Permitteringsveileder
Publisert 18 mar. 2020

Informasjon om permitteringer

TheVIT har utviklet og oppdatert dette informasjonsskrivet med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon per 21.04.2020 fra NAV, NHO og Virke. Da vilkår for permitteringer og nye tiltakspakker kontinuerlig endres i takt med utviklingen og spredning av viruset anbefaler vi i tillegg å jevnlig følge med på bl.a. NHOs temaside og Virkes samleside for Korona som gir nyttig fortløpende oppdatert informasjon.

TheVIT ønsker å bistå sine kunder i denne kritiske situasjonen så langt vi evner og innenfor den kompetansen vi besitter på dette området. Vi er ikke arbeidsrettsjurister og har begrenset mulighet til selv å kunne gi individuelle råd i konkrete permitteringssaker, men vi samarbeider med advokater som kan gjøre det enklere for våre kunder å raskt få tilgang til ytterligere eksperthjelp som det kan være behov for å rådføre seg med. Vi anbefaler også kontakt med arbeidsgiverorganisasjoner og/eller juridiske miljø som våre kunder vanligvis samarbeider med.

Utbruddet av COVID-19 vil med stor sannsynlighet gi økonomiske konsekvenser for virksomheter, og i flere tilfeller vil det være aktuelt å permittere arbeidstakere grunnet driftsforstyrrelser som følge av pandemien. Når en virksomhet beslutter å permittere ansatte innebærer det et midlertidig opphold i arbeidsforholdet hvor arbeidstakeren helt eller delvis blir løst fra arbeidsplikten, virksomheten fritas for lønnsplikt i permitteringsperioden og arbeidstaker er berettiget til dagpenger.

TheVIT har med utgangspunkt i NHOs veiledning om permittering, samt anbefalinger fra både NHO, Virke, HR Norge og øvrige kilder, beskrevet permitteringsprosessen i steg nedenfor. Vi har med utgangspunkt i de samme kilder også vedlagt eksempel på tekst som kan benyttes i protokoll etter drøftingsmøte med tillitsvalgte/representant for arbeidstakerne og et eksempel på permitteringsvarsel. Vær oppmerksom på at dersom din virksomhet er organisert vil det kunne være andre bestemmelser å forholde seg til. Vi presiserer også at dette informasjonsskrivet tar for seg de overordnede reglene på området og er på ingen måte uttømmende.

Eksempelmalene inneholder informasjon som er av avgjørende betydning i forhold til om den ansatte vil være berettiget til dagpenger. Det er med andre ord svært viktig å følge våre eksempelmaler til «punkt og prikke» slik at ikke avgjørende informasjon tas ut og/eller overskrives på andre måter. Benytt informasjonen i veilederen for å anvende eksemplene på riktig måte når virksomhetstilpasset informasjon skal fylles inn.

Steg 1: Kan ansatte permitteres som følge av koronaviruset?

Det må foreligge saklig grunn for å gå til permittering. Det skal være virksomhetens forhold som legges til grunn og er årsak til permittering, for eksempel omsetningssvikt, leveranseutfordringer, produksjonshindringer og tilsvarende årsaker som gir arbeidsmangel. Dette betyr at arbeidsgiver kan iverksette permittering dersom det ikke er mulig å sysselsette arbeidstakere på en økonomisk forsvarlig måte.

Situasjonen med korona pandemien i seg selv, gir ikke saklig grunn for permittering. Dersom koronaviruset imidlertid medfører produksjonsmessige problemer med å få vareleveranser og råstoff fra andre virksomheter/land, vil det være saklig grunn til å permittere

LO har kommunisert at det ikke er saklig grunn til permittering dersom en ansatt må i hjemmekarantene grunnet smittefare. I tilfeller hvor det er frykt for smitte har NAV gjort det klart at ansatte i hjemmekarantene kan ha rett på sykmelding etter nærmere avgjørelse fra lege. Dersom det imidlertid er nøkkelansatte eller flere ansatte i samme virksomhet som må i hjemmekarantene eller blir syke, kan dette medføre at ansatte ikke kan sysselsettes på en forsvarlig måte og av den grunn være saklig grunn til permittering.

Årsaken til permittering skal være midlertidig og arbeidstakere skal ha mulighet til å gjenoppta arbeidet innen rimelig tid. Ved permittering av daglig leder gjelder egne retningslinjer. Ta kontakt med koronahjelp@thevit.no dersom du har spørsmål rundt permittering av daglig leder.

Forhold forårsaket av den ansatte som f.eks. dårlige prestasjoner eller fravær, gir ikke grunnlag for permittering.

Steg 2: Utvelgelse og permitteringens varighet

Dersom ikke alle ansatte skal permitteres må utvelgelsen som foretas være saklig begrunnet. I dette ligger det at blant annet ansiennitet, kompetanse og sosiale hensyn må ivaretas. Utvelgelsen må vurderes ut fra situasjonen virksomheten befinner seg i og dokumenteres med utgangspunkt i virksomhetens saklige behov.

Hel permittering fritar arbeidstaker helt for arbeidsplikt. Delvis permittering betyr at arbeidstaker arbeider deler av sin stillingsprosent og er permittert resten. Ved delvis permittering er det normale kravet er at arbeidstaker må være permittert i minst 50% av sin stilling. Grunnet koronapandemien er dette kravet nå satt ned til 40% som ledd i regjeringens krisetiltak.

Dersom det er behov for å utvide en gradert permittering kan dette skje uten at det oppstår ny arbeidsgiverperiode, men det anbefales at det gjennomføres nye drøftinger med tillitsvalgte/representant for arbeidstakerne i forkant og at det sendes ut nytt permitteringsvarsel (nærmere om dette i steg 3 og 4). Arbeidstaker kan maksimalt permitteres i 26 uker over en 18 måneders periode og maksgrensen påvirkes ikke av graden av permisjon.

Permitteringen kan opphøre dersom det ikke lenger er saklig grunn til permittering. Dette betyr at dersom årsaken til permittering ser ut til å bli langvarig eller permanent vil permitteringen kunne opphøre og oppsigelse må isteden vurderes.

Arbeidsgiver må betale lønn i arbeidsgiverperioden, som den 20.03.2020 ble justert fra 15 arbeidsdager til 2 arbeidsdager ved 100% permittering – ved 50% permittering vil det bety utbetaling over 4 dager. Staten vil deretter dekke full lønn (inntil 6G) de påfølgende 18 kalenderdager (man.-fre.) før den ansatte går over på ordinære dagpenger. Gjør oppmerksom på at det er 18 kalenderdager (man.-fre.) uavhengig av permitteringsgrad.

Eksempel – 50% permitteringsgrad:

Den ansatte som er delvis permittert i 50% vil i 18 dager få 50% lønn fra arbeidsgiver og 50% lønnskompensasjon/dagpenger fra NAV opp til 6G. Etter 18 kalenderdager etter at lønnspliktperioden opphører vil NAV gå over til ordinære dagpenger for den 50% andelen som er permittering.

Permitteringslønn som er forskuttert av arbeidsgiver for permitteringer som ble iverksatt i perioden 20.03.20-19.04.20 kan det søkes om refusjon fra NAV. Arbeidsgivere må da sende søknad om refusjon til NAV innen 31. oktober 2020. For permitteringer som blir iverksatt fra 20.04.20 er det ikke lenger mulig for arbeidsgiver å søke refusjon for permitteringslønn. Den ansatte må selv registrere seg som arbeidssøker hos NAV for å kunne søke om dagpenger.

Steg 3: Konferer med tilligtsvalgte/representant for arbeidstakerne

Dersom vilkårene for permittering er oppfylt bør du konferere med tillitsvalgte/representant for arbeidstakerne før varsel om permittering gis. Det vil være naturlig å informere og drøfte årsak, hvor mange ansatte som permitteres, forventet varighet og hvordan utvelgelsen har foregått.

Det bør utarbeides protokoll etter møtet med de tillitsvalgte/representant for arbeidstakerne for å sikre arbeidstakernes rett til dagpenger. I protokollen bør følgende fremgå:

 • At det er enighet om at det foreligger saklig grunn for permitteringen
 • At permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som virksomheten ikke kan påvirke
 • At virksomheten har gjort de tiltak som med rimelighet kan kreves for å unngå permittering.

Det anbefales også å informere ansatte i f.eks. allmøte (gjerne virtuelt) før permitteringsvarsel sendes ut.

Steg 4: Varsel om permittering

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne om forestående permittering, som hovedregel er varselfristen 14 kalenderdager, men ved uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 kalenderdager.

NAV kommuniserer at permitteringer grunnet koronavirus kan være forventet eller uforutsett, men at koronaviruset i seg selv ikke faller inn under definisjonen uforventet. LO mener at en uforutsett hendelse kan være at myndighetene, uten forvarsel og med umiddelbar virkning, legger ned forbud mot en bestemt type virksomhet.

Permitteringsvarslet bør gis skriftlig til hver enkelt, dersom ikke annet er avtalt med tillitsvalgt/representant for arbeidstakerne. Varslet skal dermed inneholde følgende opplysninger:

 • Dato
 • Varselfrist og årsak til varselfrist
 • Permitteringsårsak
 • Permitteringsgrad
 • Permitteringsperiode
 • Hvilke dager virksomheten har lovpålagt lønnsplikt

Varselfristen begynner først å løpe ved utløpet av arbeidsdagen den kalenderdagen varselet er sendt og det er dermed ikke avgjørende når arbeidstaker mottar varselet. Dersom det er ønskelig å justere permitteringsgraden i etterkant må nytt permitteringsvarsel sendes.

NAV varsles gjennom a-ordningen om hvilke medarbeidere som er permittert.

Steg 5: Meldeplikt til NAV ventepenger og dagpenger

I forbindelse med koronautbruddet er det gjort forenklinger i kravene rundt dokumentasjon og meldeplikt til NAV. Virksomheten har fortsatt meldeplikt og rapporterer permitteringen gjennom a-ordningen. Det skal senest skje samme måned som den ansatte er permittert.

NAV: informasjon til arbeidsgiver vedr. permitteringer

NAV anbefaler at virksomheten informerer berørte arbeidstakere om å søke dagpenger. For at arbeidstakere kan søke om dagpenger må arbeidsgiver ha sendt inn opplysninger via a-ordningen, og arbeidstakerne må sende varselet om permittering sammen med sin arbeidsavtale.

Endringer i reglene om permittering som ledd i regjeringens krisetiltak innebærer at arbeidsgiverperioden, som nevnt over, settes ned til 2 arbeidsdager. De tre ventedagene arbeidstaker normalt er ilagt før dagpenger utbetales oppheves. Det vil si at den permitterte mottar dagpenger fra dagen etter arbeidsgiverperioden er betalt.

Avslutningsvis viser vi også til Arbeidstilsynet.no som en viktig kilde til informasjon om reglene for permittering.

Nyttige vedlegg på mail

For å få tilgang til vedleggene, send en e-post til koronahjelp@thevit.no med emne: Permitteringsveileder - vedlegg

Vedlegg 1: Veiledning protokoll og Protokoll Drøftingsmøte, eksempel mal
Vedlegg 2: Permitteringsvarsel, eksempel mal
Vedlegg 3: Bekreftelse arbeidsgiver, eksempel mal

Vedlegg permitteringsveileder

Ida™ Web

Permitteringsmalene er også tilgjengelig i Ida™ Web.

Kom igang på Ida™ Web her