Suksessfaktorer for god onboarding

En god oppstart er viktig for å sikre at nyansatt faktisk lykkes og bidrar til selskapets vekst og utvikling. Likevel er dette er et område mange sliter med.

 1. Hjem
 2. TheVITFeed
 3. Suksessfaktorer for god onboarding
Onboarding Word bubble graphic cropped 200x160
Publisert 04 des. 2019

Det er flere potensielle langsiktige følger av god onboarding. Det kan føre til høyere arbeidstilfredshet, organisasjonstilhørighet, høyere ytelse og økt effektivitet fra den ansatte. Forskning tyder i tillegg på at strukturert onboarding er en viktig kilde for å redusere turnover.Det er tre viktige faktorer som skal til for å sikre en vellykket onboarding:

 1. Forarbeid
  Det er ingen hemmlighet at planlegging og struktur er en nøkkelfaktor for vellykket onboarding. Ved å gjøre et godt forarbeid kan man høste verdier av vellykket rekrutteringsprosess.

  Det er mange detaljer som skal være på plass før man tar imot en ny ansatt, og ved å sette onboardingsprosessen i et system er det enklere å delegere oppgaver mellom de som er involvert i prosessen. I tillegg til at HR-avdelingen og lederne er involvert, kan det også være både verdifullt og hyggelig at kollegaer har en rolle i onboardingen.

  I tillegg til å ha arbeidsverktøy på plass er det helt nødvendig med en plan for den faglige onboardingen, for å sikre at den ansatte raskt er operativ i rollen og opplever å kunne bidra. Slik vil man raskt også kunne høste gevinster fra ansettelsen. Dette innebærer at det bør settes av tid til å gjennomgå mål for stillingen, introdusere den ansatte til viktige samarbeidsparter og kollegaer.

  Den første dagen er viktig, men en plan for onboardingen kan gjerne begynne allerede før oppstart og følge den ansatte gjennom de første seks månedene av ansettelsesforholdet, om ikke lenger.

 2. Jobb sammen/tett oppfølging
  Som kjent hos de aller fleste er arbeidsdagene travle, men det er likevel viktig å sette av tid til god oppfølging og gi tilbakemeldinger. God kommunikasjon er essensielt for å bygge gode relasjoner og for å unngå mulige misforståelser og fartsdumper. Som nyansatt trenger man støtte og rettledning i oppstartsfasen, det er derfor viktig med god oppfølging av leder, HR og kollegaer. En forutsetning for dette er å jobbe sammen den første tiden.

  I prøvetiden har arbeidsgiver et særlig ansvar for å følge opp og rettlede den ansatte, og avklaring rundt forventning til prestasjon, kompetanse og atferd er særlig viktig å prioritere i prøvetiden, for både den ansatte og arbeidsgiver. Undersøkelser viser i tillegg at 72% av ansatte opplever at en-til-en tid med sin nærmeste leder er den viktigste delen av pre-boarding og onboardingsprosessen (Enboarder, 2019).

  Ved å jobbe tettere sammen kan vi skape bedre kultur, trivsel og samhold på arbeidsplassen.

 3. Legg til rette for nettverksbygging
  Å skape et godt nettverk på arbeidsplassen i løpet av den første tiden kan føre til at den nyansatte føler seg mindre isolert og mer selvsikker på jobb. Ved å prioritere sosial integrering som en del av onboardingen får den ansatte etablert relasjoner på arbeidsplassen. Det er lettere å ta kontakt med kollegaer for hjelp om man allerede har en god relasjon.

  Nettverksbyggingen kan gjerne starte før første arbeidsdag ved å invitere de nye ansatte med på fredagspils eller lunsj på kontoret før oppstart.

  Gjennom gode forberedelser, samarbeid og sosiale initiativer, legges det til rette for at den ansatte raskt kan være operativ i hverdagen, trives og bidra.

Test deg selv – har din virksomhet en strukturert onboardingsprosess?
Er rollene i onboardingen definerte, slik at det er tydelig hvem som har ansvar for hva? Er de ulike stegene skissert i en prosess og er det tydelig hva som må være på plass før den ansatte begynner? Bes nye ansatte om gi feedback på hvordan onboardingen faktisk oppleves fra et ansatt perspektiv? Er det tydelig hva det er viktig å prioritere i en oppstartsfae? Om svarene på spørsmålene ovenfor er «ja», kan det tyde på at alt ligger til rette for fornøyde medarbeidere gjennom oppstartsfasen. Om svarene på spørsmålene derimot er «nei» – fortvil ikke, det er alltid rom for forbedring av onboardingsprosessen. Bruk rådene ovenfor, involver medarbeidere som nylig har startet og få innsikt og forståelse i hva som skal til for å lykkes!