Medarbeidersamtaler - forskjellen mellom middelmådighet og suksess?

Medarbeidersamtaler - aktiviteten som både er elsket og hatet. For noen forbundet med merarbeid og bortkastet tid, for andre forventninger og nye muligheter.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Medarbeidersamtaler - forskjellen mellom middelmådighet og suksess?
Shutterstock 117941911
Publisert 03 des. 2018

Medarbeidersamtaler – aktiviteten som både er «elsket og hatet». For noen forbundet med merarbeid og bortkastet tid, for andre forventninger og nye muligheter.

I sin siste lederblogg, definerer Hege Greaker medarbeidersamtaler på en kort, strukturert og klar måte:

«En god medarbeidersamtale inneholder et tilbakeblikk og en evaluering av det som er gjennomført, en oppdatert status på målene som er satt, nye målsettinger for kommende periode, definering av utviklingsområder og eventuelt karriereplanlegging.»

Høres ikke dette ut som en tilforlatelig beskrivelse? Hvorfor er i så fall medarbeidersamtaler kjennetegnet av så motstridende opplevelser?

Det er ingen tvil om at struktur og klarhet gjør målsetting og oppfølging lettere – både for virksomheten og for den enkelte medarbeider. Likevel, er virkeligheten den at det i mange bedrifter slites betydelig for å etablere en struktur og en klarhet som legger til rette for å utarbeide mål som senere kan følges opp og legges til grunn for planlegging, utvikling og evaluering.

Målene bør heller ikke være vilkårlige, men likevel foreligger det i mange virksomheter betydelig liten bevissthet rundt sammenhengen mellom virksomhetens mål og strategier og mål for og bidrag fra de ansatte. Det hele har kanskje utgangspunkt i en utydelig selskapsstrategi? Deretter blir det nemlig svært vanskelig å snakke om hvilke mål de ansatte skal sette for sitt arbeid. For mange virksomheter er også rollebeskrivelser noe som enten er utdatert eller aldri påbegynt. Uten rollebeskrivelser og klare mål skal man ha gode talegaver om medarbeidersamtalen skal oppleves som meningsfull.

Også andre, større aktører trekker struktur frem som en forutsetning for god samhandling i virksomheter. Google fremhever struktur og klarhet som et av 5 nøkkelprinsipper for å skape effektive og velfungerende team. Klarhet omkring den enkeltes rolle, planer og mål beskrives som essensielt for god interaksjon. Googles 4 øvrige prinsipper for effektivt teamarbeid er for øvrig forbløffende sammenfallende med forutsetningene for å lykkes med medarbeidersamtaler. Det handler om å skape et trygt arbeidsmiljø og en kultur hvor både ledere og medarbeidere forstår at absolutt alle må levere som forventet og til rett tid, dersom virksomheten skal kunne nå sine mål og oppnå suksess. Sist, men ikke minst er det avgjørende for suksess at alle ansatte opplever jobben som meningsfull og føler at de utgjør en forskjell. Det siste bringer oss tilbake til det første, nemlig verdien av klarhet omkring rolle, planer og mål.

Vår erfaring fra både store, profesjonelle virksomheter og små familieeide selskaper, er at uten klarhet omkring roller, planer og mål blir veien mot suksess utydelig og virksomhetene går glipp av mye uforløst potensial.

Test deg selv!

Har du og din virksomhet klare og tydelige mål? Har du selv en rolle som er beskrevet slik at det er klart og tydelig hva som forventes av deg? Har du planer og mål som du forstår eksakt hva innebærer? Arbeider du og organisasjonen din målrettet mot disse? Dersom du ikke kan svare klart ja på et eller flere av disse spørsmålene har du og din bedrift et stort potensial for forbedring!

Google var engang også en liten aktør. Størrelse og type organisasjon er ikke interessant i denne sammenhengen. Det som er interessant er at suksessfulle virksomheter, enten de er store eller små, globale eller lokale, alle har til felles at suksess i stor utstrekning handler om god struktur og klare roller kombinert med tydelige planer og mål. Alt dette er også ingrediensene for å lykkes med medarbeidersamtaler.

Det er i seg selv ikke vanskelig å etablere struktur og klarhet, men det vanskelige er å innse at det er dette som skal til!


TheVIT tilbyr tjenester innen lønn, regnskap, økonomi, HR, business intelligence, rådgivning og forretningsutvikling tilpasset et næringsliv i rask utvikling. Gjennom fleksible løsninger gis kunder tilgang til en økonomiavdeling med kompetanse, kapasitet og skreddersydd forretningsmessig styringsinformasjon normalt forbeholdt større virksomheter. TheVIT har 200 ansatte fordelt på 12 kontorer over hele Østlandet.