Løsninger for morgendagens økonomifunksjon

  1. Hjem
  2. Løsninger
  3. Løsninger for morgendagens økonomifunksjon


Morgendagens økonomifunksjon


Stadig flere virksomheter implementerer ny teknologi i økonomifunksjonen. De som oppnår størst gevinst utnytter i større grad funksjonaliteten som finnes i eksisterende løsninger og har større grad av integrasjon mellom ulike systemer. Samtidig implementerer de nye måter å jobbe på.

Undersøkelser viser at medarbeiderne i disse økonomifunksjonene er 3 ganger så produktive som gjennomsnittet, samtidig som kvaliteten i leveransene øker.

Det handler om å bruke mer tid på analyser og fremtidsrettet beslutningsstøtte, og mindre tid på tradisjonell transaksjonshåndtering og periodeavslutning. Implementering og utnyttelse av teknologi er avgjørende for å få til dette.

Ta beslutninger basert på fakta

I et marked med hurtige endringer og økende konkurranse har virksomheter økt behov for beslutningsstøtte, som analyser og robuste prognoser. Styringsinformasjonen skal gi økonomisk innsikt og råd til utvikling av hele selskapet, den skal være relevant og tidsriktig. Høyere grad av integrasjon mellom systemer og bruk av Business Intelligence dashboards vil gjøre finansielle data og analyser tilgjengelige for virksomheten i realtid. Dataflyten skjer mellom systemer og uten menneskelig integrasjon. Det gir raskere resultater og mindre feil og med bruk av mindre ressurser.

Kontakt oss for dialog
Tine Holdhus Edit Edit

Tine Holdhus


LEDER CFO ADVISORY

Tjenester: CFO Advisory Sustainability

Avdeling: Oslo

Telefon E-post

Roboter gjør mye av jobben

Implementering av ny teknologi som digitale ERP systemer, Robot Prosess Automatisering og AI krever nye måter å jobbe og tenke på. Tradisjonell bilagsføring og kontroll blir erstattet av AI og robotisering i ditt digitale ERP system. Kontroll blir utført på et overordnet nivå, og ikke per bilag. Man legger inn ressursene der hvor de gir mest nytte for virksomheten, for å bidra til fremtidig verdiskapning.

Slik utvikler TheVIT økonomifunksjonen

TheVIT hjelper virksomheter med å oppnå gevinster i økonomifunksjonen

  • Analyse av økonomifunksjonen og behov for styringsinformasjon
  • Forslag til effektivisering og automatisering av kontrollfunksjon og rapportering
  • Forslag til effektivisering og automatisering av transaksjonsprosessering
  • Implementeringsplan
  • Gjennomføring, prosess- og prosjektledelse