Dokumenter og skjema ifm. årsoppgjøret

Tiden for årsregnskap og skatteskjemaer nærmer seg. Her finner du tidsfrister, opplysninger og dokumentasjon som må fylles ut.

 1. Hjem
 2. Dokumenter og skjema ifm. årsoppgjøret

ÅRSOPPGJØRET FOR 2020

Tiden for årsregnskap og skatteskjemaer nærmer seg med raske skritt. Vi vil derfor minne om tidsfrister, opplysninger og dokumentasjon vi må ha for å kunne utarbeide årsregnskap og skattemelding.

Temaene som omtales her er av generell karakter og enkelte forhold vil derfor ikke være aktuelle for deg. Har du spørsmål rundt noen av disse forholdene, så ta kontakt med din saksbehandler.

Generelt

For at vi skal kunne få ferdigstilt årsregnskapet og skattemelding, er det viktig at vi mottar alle bilag, dokumentasjon og opplysninger til rett tid.

Vi minner også om at alle inngående fakturaer som er datert pr. 31.12.2020 eller tidligere skal bokføres på 2020 selv om de blir betalt i 2021.

Vi ber derfor om at alle inngående fakturaer og øvrige relevant dokumentasjon innleveres til oss fortløpende i tråd med oppdragsavtalen og eventuelle henvendelser fra våre medarbeidere.

LØNNSINNBERETNING

Det er meget viktig at vi mottar ALLE LØNNSBILAG så raskt som mulig i desember og senest 31.desember 2020.

A-meldingen for desember har innsendelsesfrist 5. januar 2021 og da må alle forhold vedr. lønn være registrert og sendt inn.

Tidligere har vi erfart at flere leverer bilag på utbetaling av bilgodtgjørelse, pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring, telefonregninger på ansatte etc. sammen med de øvrige bilagene. Dette medfører at vi må ajourføre lønnssystemet på nytt, noe som kan resultere i at vi ikke klarer å overholde myndighetenes tidsfrister med de konsekvenser dette får.

TheVIT Forklarer: Anita Lillehagen Brenden forklarer hva en lønnskonsulent gjør.

Vi minner om reglene for innberetning av personalrabatter, gaver og rabatter fra tredjepart og ny metode for innberetning av tips (drikkepenger) og at dette skal innberettes løpende gjennom året.

Ved usikkerhet rundt reglene ta kontakt med din saksbehandler/lønnskonsulent.

Frist for levering av lønnsbilag: 31.12.2020.

Rapport naturalytelse fra arbeidstaker til arbeidsgiver

Dette skjemaet er aktuelt å bruke når en arbeidstaker har oppnådd en privat fordel fra en forretningsforbindelse (kunde eller leverandør) eller annen tredjepart, og det kan være grunn til å tro at fordelen er oppnådd som følge av ansettelsesforholdet.

Som slik privat fordel regnes i denne sammenheng enhver ytelse som mottas, som for eksempel gave, rabatt ved kjøp, deltakelse på reise eller arrangement, privat bruk av bonuspoeng og kick-backs opptjent gjennom jobben mv.

Under finner du skjema for utfylling online og som redigerbar PDF som kan lagres og sendes på mail.

Online skjema Redigerbar PDF

Aktuelle innberetninger:

 • Forsikringer (gruppeliv/helseforsikring mv)
 • Fritidsreiseforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Pensjonsforsikring - OTP
 • Premie til AFP (NHO-ordningen)
 • Arbeidstøy
 • Fri avis
 • Fri telefon/mobiltelefon
 • Bilgodtgjørelse og diett
 • Fri treningsavgift (tilskudd)
 • Privat andel av bompengepasseringer
 • Rimelige lån fra arbeidsgiver
 • Andre refunderte/betalte utlegg av privat karakter etc.
 • Tredjepartsytelser
 • Personalrabatter
 • Gaver
 • Tips/drikkepenger

UTTAK OG MELLOMREGNINGER/LÅN TIL AKSJONÆR OG LEDENDE ANSATTE

Eventuelle uttak av varer og tjenester til aksjonærer og/eller ledende ansatte skal dokumenteres. Send dokumentasjon på dette til oss senest sammen med bilagene for desember.

Dersom dere driver aksjeselskap og har mellomregninger eller lån til noen av aksjonærene så minner vi om reglene på området og grensedragningen mot ulovlig utbytte. Slike transaksjoner kan medføre rapportering via aksjonærregisteroppgaven. Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i TheVIT for en gjennomgang av regelverket.

BILSKJEMA

Et pliktig ligningsskjema som skal fylles ut i forbindelse med skattemeldingen er bilskjema. Vi må derfor ha følgende informasjon om hver enkelt bil:

 • Kilometerstand pr 31.12.2020
 • Om bilen(e) er benyttet privat. I så fall, av hvem?
 • Om det er ført kjørebok på bilene (elektronisk eller manuell)
 • Hvor bilen(e) er parkert
 • Hva bruksområdet til den enkelte bil er
 • Bilmerke, type bil og årsmodell

Frist for levering av opplysninger om biler: 20.01.2021.

Skjema for Bekreftelse på bruken av selskapets biler

Under finner du skjema "Bekreftelse på bruken av selskapets biler" for utfylling online og som redigerbar PDF som kan lagres og sendes på mail.

Online utfylling Skjema som PDF
Skatt Avgift

SKATTEKORT/SKATTEMELDING 2021

I desember mottar alle en melding fra Skatteetaten som sier hva grunnlaget for skattetrekket i 2021 er og hvilken tabell og prosenttrekk som skal benyttes.

Dette er opplysninger vi henter elektronisk fra Skatteetaten via Altinn og vårt lønnsprogram. Skattyter behøver ikke levere noe skattekort til arbeidsgiver og du som arbeidsgiver behøver ikke hente noe fra Skatteetaten/Altinn.

Ved nyansettelser i løpet av året vil vi også hente skattetrekksopplysninger elektronisk via Altinn og viktig da er at vi får korrekte opplysninger om navn, adresse og fødsels- og personnummer samt bankkonto.

For ansatte med frikort og flere arbeidsgivere så må disse ansatte selv sørge for fordeling av frikortet.

VARETELLING

Varebeholdningen skal telles og verdsettes til anskaffelseskost oppgi virkelig verdi i egen kolonne dersom denne er lavere.

På grunn av ulike verdsettelsesregler knyttet til skattemessig og regnskapsmessig verdi av varer, må ukurante spesifiseres i tellelistene.

NB Tellelistene skal dateres, nummereres og attesteres.

Tellelistene skal inneholde artikkelnavn, pris, kvantum.

Et sammendrag bør lages med henvisning til tellelister og med attestasjon fra ansvarlig person på at alle kontroller er forskriftsmessig utført.

Vi ber om at varetellingslister oversendes oss så raskt som mulig etter avholdt varetelling.


VIKTIG Å HUSKE PÅ VED VARETELLING

Det er viktig å være nøyaktig når du teller varene. Husk spesielt på følgende forhold:

 • Varer som er solgt og fakturert, men ikke levert
 • Varer som er levert, men ikke fakturert
 • Varer som er mottatt, men faktura er ikke mottatt
 • Varer hvor faktura er mottatt, men varer ikke er mottatt
 • Varer som er på utlån hos kunder eller andre
 • Varer som er på andre lager

Husk at også tilgodelapper og gavekort skal telles.

Varetellingsliste

Her kan du laste ned varetellingsliste i Excel

Varetellingsliste

ÅRSOPPGAVER BANKINNSKUDD, LÅN OG LIGNENDE - KASSEOPPGJØR

Ta vare på og send oss alle oppgaver dere får fra banker, forsikringsselskap og andre som er viktige i forhold til årsregnskap og skattemeldingen for formue og inntekt (selvangivelsen.)

Kassetelling pr. 31.12.2020 må fysisk gjennomføres og skriftlig dokumenteres på dertil egnet skjema eller opplisting av hva kassen inneholder av kontanter i de forskjellige valører. Husk også å signere skjemaet eller listen.

Vi ber om at kasseoppgjør oversendes oss så snart kasseoppgjøret er gjennomført og at årsoppgaver oversendes oss så raskt som mulig etter mottak.

For landbrukskunder

Driver du med landbruk trenger vi noen flere opplysninger for å kunne hjelpe deg. Skjema for utfylling finner du her. Fyll ut skjema og send det til din kontaktperson hos oss.

Online skjema Redigerbar PDF

KOMPENSASJONSORDNING 1

Selskaper som har søkt om støtte fra kompensasjonsordningen for selskaper med stort omsetningsfall skal legge ved bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skattedirektoratet har, i veiledning, gitt instruks for de inngående kontrollhandlinger regnskapsfører eller revisor må gjennomføre for å kunne avgi en slik erklæring. En slik bekreftelse skal utarbeides for hver måned tilskuddet overskrider kr. 15.000. Bekreftelsen(e) skal innleveres sammen med skattemeldingen for 2020.

For de virksomheter der vi skal bistå med bekreftelse av søknaden, og vi ikke tidligere har vært involvert i innsendingen er det viktig at vi får beskjed om at tilskudd er mottatt sammen med grunnlaget for søknaden.

Shutterstock 1679400043 Kompensasjonsordning 2 for naeringslivet

ÅRSBERETNING

For selskaper som ikke defineres som “små foretak” etter regnskapsloven er det krav om levering av årsrberetning. Små foretak er definert nedenfor, og 2 av 3 kriterier må være under grensene for at foretaket skal regnes som små foretak:

 • mindre enn 70 millioner kroner i salgsinntekt
 • mindre enn 35 millioner kroner i balansesum
 • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret utgjør færre enn 50 årsverk

Hvis 2 av de 3 kriteriene overskrides første gang i regnskapet for 2019 vil foretaket likevel være å regne som små foretak for 2020. Er du i tvil kan du kontakte din regnskapsfører. For de foretak som ikke er små foretak kan vi også bistå med årsberetningen hvis det er ønskelig.

FAKTURERING AV VARER OG TJENESTER

Bokføringsforskriften har en generell regel om at alle varer og tjenester skal være utfakturert senest innen 30 dager etter levering. For ytelser som leveres månedlig skal dette være utfakturert senest 15 virkedager i måneden etter leveringsmåneden.

Det betyr at det kan faktureres varer eller tjenester i januar 2021 som gjelder inntekt opptjent i 2020. Disse utgående fakturaene må leveres oss så snart som mulig med beskjed om at det gjelder inntekt som skal med på inntektsåret 2020.

Vi ber derfor om at utgående fakturaer og øvrige relevant dokumentasjon, herunder opplysninger om periodisering av inntekter mellom 2020 og 2021, innleveres til oss fortløpende i tråd med oppdragsavtalen og eventuelle henvendelser fra våre medarbeidere.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.
Lurer du på noe? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

AKSJONÆRREGISTEROPPGAVEN FOR 2020

Fristen for innsending av aksjonærregisteroppgaven (AKSJESELSKAP) for 2020 er 31. januar 2021. Basert på avtale med deg, kan vi påta oss denne oppgaven. Her skal det rapporteres flere ulike hendelser, blant annet om det har skjedd endring i eierforhold i løpet av 2020 og om det er tatt ut noe utbytte utover det som eventuelt ble avsatt i årsregnskapet for 2019. Dette er opplysninger som må rapporteres til oss.

Frist for rapportering av opplysninger: 10.01.2021