Standard leveransevilkår rådgivningstjenester

Her finner du våre standard leveransevilkår for rådgivningstjenester i TheVIT AS

  1. Hjem
  2. Verktøy
  3. Standard leveransevilkår rådgivningstjenester

STANDARD LEVERANSEVILKÅR FOR RÅDGIVNINGSTJENESTER

1. TheVIT SINE PLIKTER

Oppdraget skal utføres i samsvar med avtalen som er inngått, og det skal utføres profesjonelt, effektivt og med høy faglig standard. Henvendelser fra Oppdragsgiveren skal besvares uten ugrunnet opphold. TheVIT sitt team skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som forhindrer dem i å utføre oppgavene i henhold til avtalen.

2. VIRKSOMHETENS PLIKTER

Oppdragsgiverens ledelse, styre og øvrige organisasjon skal lojalt medvirke til at TheVIT kan utføre sine oppgaver i samsvar med inngått avtale. Dette inkluderer tilgang til all nødvendig informasjon som er relevant for utøvelsen av rollen.

Oppdragsgiveren skal utstede nødvendige fullmakter til lederen av TheVIT sitt team og dens medarbeidere i den grad rolleutøvelsen krever det.

3. OPPBEVARING AV DOKUMENTASJON

TheVIT skal dokumentere sitt arbeid som om medarbeiderne var internt ansatte i rollene hos Oppdragsgiveren. Dokumentasjonen skal oppbevares i Oppdragsgiverens lokaler eller i informasjonssystemer som benyttes av Oppdragsgiveren. TheVIT kan i egne arkiver og IT-systemer etablere og lagre dokumentasjon som er nødvendig for den praktiske gjennomføringen av oppdraget. Slik dokumentasjon kan TheVIT også lagre i inntil 5 år etter oppdragets avslutning.

4. INFORMASJONSSIKKERHET OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

For det tilfellet TheVIT skal behandle personopplysninger på vegne av Oppdragsgiveren skal det som Vedlegg 1 til avtalen signeres en særskilt databehandleravtale («Databehandleravtalen»).

TheVIT har ikke rett til å behandle personopplysninger utenom det som fremgår av avtalen.

Partene skal sikre at personopplysninger behandles i henhold til gjeldene personvernbestemmelser.
TheVIT skal sørge for at ansatte, underleverandører og andre som opptrer på vegne av TheVIT under avtalen er kjent med og anerkjenner forpliktelsene som følger av Databehandleravtalen.

5. TAUSHETSPLIKT

Med unntak av det som er åpenbart nødvendig for utøvelse av oppdraget skal partene bevare taushet om opplysninger de mottar fra og om den annen part som følge av den inngåtte avtalen. Det kan sendes en skriftlig forespørsel til annen part dersom det er behov for å publisere informasjon som etter dette ikke åpenbart kan deles med andre. Med mindre annet er skriftlig avtalt kan dog TheVIT markedsføre at de utfører/har utført oppdrag som fremgår av denne avtalen, samt hvem som er kunden.

Dersom det er avtalt at TheVIT kan bruke underleverandører i forbindelse med Oppdraget kan TheVIT og underleverandør utveksle informasjon som er nødvendig for leveransen, forutsatt at underleverandøren har anerkjent taushetsplikten som følger av denne avtalen. Taushetsplikten gjelder enten konfidensiell informasjon mottas muntlig, skriftlig, elektronisk eller på annen måte. Partene anerkjenner at konfidensiell behandling er avgjørende for rettslig beskyttelse av bedriftshemmeligheter. Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er avsluttet.

6. OVERDRAGELSE

Ingen av partene kan helt eller delvis overdra denne avtalen til andre. Dette er ikke til hinder for at TheVIT kan benytte nærmere avtalte underleverandører.

7. ANSVAR/ERSTATNING

TheVIT skal utøve sin rolle innenfor de rammer og fullmakter som er gitt i avtalen. Disse forutsettes å være godkjent av oppdragsgiverens daglige leder og styre.

Det foreligger mislighold dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, og dette ikke skyldes den annen part eller force majeure. Er ikke mislighold påberopt skriftlig innen rimelig tid etter at det ble eller burde vært oppdaget, tapes retten til å gjøre gjeldende sanksjoner som følge av misligholdet.

Oppdragsgiveren har den hele og fulle risikoen for de beslutninger den tar basert på de råd og den informasjon som gis av TheVIT innenfor avtalen. Det kan som følge av dette bl.a. ikke fremmes erstatningskrav av noen art som følge av feilslåtte beslutninger som er basert på slike råd eller slik informasjon. Dette gjelder likevel ikke dersom TheVITs team har tilbakeholdt vesentlig informasjon som teamet hadde og som det forsto at oppdragsgiveren trengte for å fatte korrekt beslutning, forutsatt at slik informasjon kunne blitt fremlagt i tilstrekkelig tid før beslutningen ble tatt.

Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer avtalt honorar for seks – 6 – måneder eller avtalt honorar for det angjeldende særskilte tilleggsoppdrag, eksklusive merverdiavgift.

Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke hvis den misligholdende part eller noen denne svarer for, har utvist forsett.

Erstatning for tapte inntekter og indirekte tap som følge av rolleutøvelsen eller for øvrig leveransene innenfor denne Avtalen kan uansett ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data og krav fra tredjeparter.

Ved vesentlig mislighold fra den ene parts side, kan den annen art heve hele eller deler av avtalen.

8. RETTSVALG

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen reguleres i sin helhet av norsk rett.

9. FORHANDLINGER

Dersom det oppstår tvist mellom Partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.

10. MEKLING

Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene i fellesskap avtaler. Det forutsettes uansett at partene blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener er egnet i forhold til tvisten.

Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med partene.

11. DOMSTOL- ELLER VOLDGIFTSBEHANDLING

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av Partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

TheVIT sitt hjemting er Hamar tingrett.

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift. Forhandlingene, konklusjonen og annen dokumentasjon i forbindelse med voldgiftsbehandlingen er i så fall konfidensiell.