Selskap med omsetningsfall: Viktige endringer i kompensasjonsordningene.

Samtidig som det ble mulig å søke om kompensasjon for mars-april 2021 ble det innført omfattende regelendringer. Les om endringene her.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Selskap med omsetningsfall: Viktige endringer i kompensasjonsordningene.
Ansatte1

Skrevet av

Espen Moltubakk


KVALITETSSJEF

Avdeling: Hamar

Telefon E-post LinkedIn
Publisert 14 jun. 2021

Selskap med omsetningsfall: 

Viktige endringer i kompensasjonsordningene.

Samtidig som det ble mulig å søke om kompensasjon for mars-april 2021 ble det innført omfattende regelendringer. Ordningen som gjelder for perioden mars-april og mai-juni er hjemlet i egen forskrift og benevnes som kompensasjonsordning 3. Den største endringen fra tidligere kompensasjonsordning er at tilskudd kun gis til selskap med beregnet underskudd i driftsresultatet. I tillegg er det kommet flere endringer i kompensasjonsordning 2, bl.a. kompensasjon for tapt varelager.

Endringer i kompensasjonsordning 2

Det er innført en rekke endringer i kompensasjonsordning 2 (periode september 2020 – februar 2021). Flere av endringene har tilbakevirkende kraft tilbake til september 2020 og kan gjøre det aktuelt for flere å søke kompensasjon. Foretak som allerede har sendt søknad, kan det være aktuelt å sende ny korrigert søknad. Søknadsfrist for alle perioder er forlenget fra 15. juni til 15. oktober 2021 og gjelder helt tilbake til tilskuddsperioden september/oktober 2020.

Kompensasjon for tapt varelager

Søknad om kompensasjon for tapt varelager skjer i samme søknadsskjema som den ordinære kompensasjonsordningen og krav om minst 30% omsetningsfall gjelder. For varelagertapet skal det dog ikke hensyntas en justeringsfaktor slik at anskaffelseskost dekkes 100%. Merk at for skjenkesteder som var pålagt skjenkestopp, men ikke var pålagt stengt kan annet tapt varelager kompenseres dersom skjenkestoppen gjorde det ulønnsomt å holde åpen.

Anskaffelseskostnaden skal dokumenteres. I tillegg må tapet sannsynliggjøres. Dette skal skje gjennom en skriftlig redegjørelse. Det er fastsatt egne kontrollhandlinger for regnskapsførere og revisorer for søknader som inneholder krav om kompensasjon for tapt varelager.

Ordningen med kompensasjon for tapt varelager gjelder for tilskuddsperioder fra november/desember 2020 og fremover - også tilskuddsperioder som faller inn under Kompensasjonsordning 3.

Avtale som erstatter avtale inngått før 1. september 2020

Tidligere har kostnader som følger av avtale inngått etter 1. september 2020 ikke blitt medtatt som faste uunngåelige kostnader. Dette endres slik at kostnader som følger av avtale inngått etter 1. september 2020, kan medtas på søknad dersom ny avtale erstatter annen avtale som er nødvendig for å opprettholde effektiv drift og kostnadene ved den nye avtalen ikke er høyere enn de var etter avtalen som er erstattet. Det er en forutsetning at avtalen som erstattes var inngått før 1. september 2020.

Endringen får virkning tilbake til tilskuddsperioden for september/oktober 2020.

Skattemelding 2019 levert etter utlegg

Foretak som først fikk skatteoppgjør på grunnlag av skjønnsfastsetting kan nå likevel søke for alle søknadsperioder. Dette forutsetter at det er levert skattemelding for formues- og inntektsskatt, og at nytt skatteoppgjør bygger på denne skattemeldingen.

Selskaper som allerede har søkt og fått avslag med grunnlag i for sent levert skattemelding, kan nå søke på nytt.

Endringer i fisjonsbegrensningene

Foretak som enten har vært overdrager eller overtaker i fisjon registrert 1. januar 2020 eller senere, har ikke vært omfattet av tilskuddsordningen. Her er det nå gjort endringer som kan være aktuelle for mange fisjonerte selskaper.

Dato for begrensningsregelen endres, slik at foretak registrert fisjonert i januar og februar 2020 likevel kan søke.

I tillegg kan foretak som omfattes av disse fisjonsvariantene søke:

  • hvis overtaker i fisjonen kun overtok en fisjonsfordring eller andre finansielle eiendeler fra overdrager
  • hvis både overdrager og overtaker i fisjonen inngår i en samlet konsernsøknad om tilskudd
  • hvis eiersammensetningen er identisk i overdrager før fisjonen og på søknadstidspunktet og i overtaker på søknadstidspunktet.

For disse fisjonstilfellene gjelder ikke begrensningen om at fisjonen må være registrert innen februar 2020.

Endringene får virkning tilbake til september/oktober 2020.

Private barnehager kan søke likevel

Kompensasjonsordning 2 har tidligere ikke inkludert barnehager. Dette endres, slik at også barnehager som eventuelt har opplevd omsetningsfall på minst 30 % og omsetningsfallet hovedsakelig skyldes koronapandemien kan søke.

Endringen får tilbakevirkende kraft til september 2020.

Innføring av kompensasjonsordning 3

Tilskuddsperiodene for kompensasjonsordning 3 er foreløpig henholdsvis mars/april 2021 og mai/juni 2021, men det er aktuelt med videreføring også etter juni.

De omfattende endringene skyldes hovedsakelig at tilskuddsordningen fra mars/april 2021 bygger på et annet statsstøtteregelverk enn det som gjaldt til og med februar 2021. Dette medfører at ordningen blir betydelig mer komplisert. Det er også forventet at langt færre oppfyller kravene til å få kompensasjon.

Nye sammenligningsperioder

Som kjent skal omsetningsfallet for å få kompensasjon være på minst 30 % mellom sammenligningsperioden og tilskuddsperioden. Siden koronasituasjonen oppsto i mars 2020, vil det derfor ikke være meningsfullt fra mars 2021 å sammenligne med tilsvarende periode 2020. Ordinær sammenligningsperiode går nå derfor to år tilbake. Sammenligningsperioden for mars/april 2021 er derfor mars/april 2019. Tilsvarende gjelder for mai/juni 2021, hvor altså mai/juni 2019 blir sammenligningsperiode.

Det er opplyst at Brønnøysundregistrene oppjusterer automatisk innmeldt omsetning fra 2019 med konsumprisindeksen.

Foretak som er registrert mindre enn to år tidligere enn tilskuddsperioden, skal bruke omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

Justeringsfaktor for faste uunngåelige kostnader

Justeringsfaktor for faste uunngåelige kostnader er satt til 0,85.

Kun tilskudd til foretak med underskudd i tilskuddsperioden

Den største endringen i kompensasjonsordning 3, er at tilskudd kun gis til foretak som kan vise til beregnet underskudd i driftsresultatet i tilskuddsperioden, slik at tilskuddet ikke kan overstige 90 % av foretakets beregnede underskudd i tilskuddsperioden. Denne prosentsatsen gjelder de som i forskriften er definert som små foretak.

For mellomstore og store foretak kan ikke tilskuddet overstige 70 % av underskuddet. Mellomstore og store foretak er foretak med.

Dersom foretaket hadde overskudd i tilskuddsperioden, vil det ikke få tilskudd. Dette vil få konsekvenser for mange foretak som tidligere har mottatt.

Regelen om at tilskuddet minimum må utgjøre kr. 5.000,- for å kunne bli utbetalt gjelder fortsatt.

Foretak i økonomiske vanskeligheter

Det blir ikke gitt tilskudd til foretak som er under konkursbehandling eller under avvikling.

For mellomstore og store foretak er det i tillegg innført et krav om at foretak ikke skal ha vært i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien. Dette reguleres av to separate betingelser, basert på egenkapital som fremkommer av årsregnskapet 2019.

Dokumentasjon og kontrollhandlinger

Det er viktig at søknader ikke sendes inn før det er utarbeidet dokumentasjon i samsvar med forskriften. Autorisert regnskapsfører eller revisor må gjennomføre og dokumentere kontrollhandlinger i samsvar med de krav Brønnøysundregistrene stiller til dette. Kontrollhandlingene skal gjennomføres selv om regnskapsfører har stått for bokføringen og utarbeidelse av kompensasjonssøknad.

Til tross for betydelig mer komplisert regelverk, søknad og kontrollhandlinger, økes ikke beløpet som kan kreves refundert i forbindelse med regnskapsførers/revisors kontrollhandlinger. Det er fortsatt 80 % av kostnaden for bekreftelse som refunderes, begrenset oppad til 10 000 kroner per tilskuddsperiode.

(Kilde: Regnskap Norge)