Frister for årsoppgjøret

Fristene for innsending av årsregnskap og skattemelding for 2020 nærmer seg. Her kan du lese mer om hvilke frister som gjelder.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Frister for årsoppgjøret
Topp førstesiden
Publisert 03 mai 2021

Frister for årsoppgjøret

Fristene for innsending av årsregnskap og skattemelding for 2020 nærmer seg. Her kan du lese mer om hvilke frister som gjelder og som gjelder for en eventuell utsettelse. For å unngå gebyrer er det viktig at fristene overholdes.

 Frister for årsregnskapet

Dersom foretaket er regnskapspliktig skal det utarbeides årsregnskap og årsberetning (unntak for små foretak) i samsvar med regnskapsloven. Det er organisasjonsformen, størrelsen på virksomheten eller om virksomheten er underlagt tilsyn som avgjør regnskapsplikt.

Foretak som må sende inn årsregnskap inkluderer blant annet:

  • Alle aksjeselskaper (både AS og ASA)
  • Ansvarlige selskap (ANS/DA) med mer enn 5 mill. i inntekt, antall ansatte over 5 årsverk eller 5 deltakere
  • Enkeltpersonsforetak med verdi over 20 millioner kroner eller antall ansatte over 20 årsverk
  • Alle borettslag
  • Foreninger som i løpet av året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 20 årsverk
  • Alle stiftelser

For en fullstendig oversikt over alle regnskapspliktige foretak – se Brønnøysundregistrenes sider. Når regnskapsplikten avhenger av størrelsesgrenser, inntrer regnskapsplikten når grensen er passert to år på rad. For at regnskapsplikten skal opphøre, må virksomheten komme under grensen to år på rad.

Fristen for å utarbeide årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. Dette innebærer at for selskap med alminnelig regnskapsår er fristen 30. juni 2021. Innen denne datoen skal da generalforsamlingen skal ha behandlet årsregnskapet og årsberetningen.

Innsending av årsregnskapet skal skje innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet, dvs. senest 31. juli 2021. 

NB! Merk at Finansdepartementet har foreslått å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning og for å avholde ordinær generalforsamling, med to måneder. Dette tilsvarer utsettelse av fristene som i 2020. 

Dersom fristene for innsending av årsregnskap ikke overholdes vil det løpe forsinkelsesgebyr. Forsinkelsesgebyret beregnes per uke og løper i maksimalt 26 uker. Gebyret kan maksimalt utgjøre 62 348 kroner.

Frister for skatt  

Fristen for å sende inn skattemelding og næringsoppgave for selskap og næringsdrivende er 31. mai. Legg merke til at dersom det søkes om utsettelse for å levere skattemeldingen for næringsdrivende for 2020, blir leveringsfristen i år automatisk forlenget fra 31. mai til 20. august 2021.  

Andre frister  

Fristen for levering av mva-oppgave og for betaling for av 1. termin var 12. april og er for 2. termin 10. juni. Det varsles imidlertid at Skatteetaten ikke vil ilegge tvangsmulkt dersom meldingen leveres etter fristen. Det vil dog påløpe forsinkelsesrente som normalt ved for sen betaling. Ved manglende levering av mva-melding for 1. termin, vil Skatteetaten fra mai 2021 iverksette fastsetting av merverdiavgift ved skjønn og eventuell ileggelse av tilleggsskatt.

Det er mulighet for både næringsdrivende, selskap og privatpersoner å søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav ved økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen.

Se her for en oversikt over avdragsordninger og betalingsutsettelse