Kompensasjonsordningen for kultursektoren utvides

Kompensasjonsordningen for kultursektoren utvides, og det er åpnet for søknader for kulturarrangementer i perioden 1. mai til 31. August.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Kompensasjonsordningen for kultursektoren utvides
Kultur shutterstock 184911035

Skrevet av

Espen Moltubakk


KVALITETSSJEF

Avdeling: Hamar

Telefon E-post LinkedIn
Publisert 28 aug. 2020

Kompensasjonsordningen for kultursektoren utvides

Kompensasjonsordningen for kultursektoren utvides, og det er åpnet for søknader for kulturarrangementer i perioden 1. mai til 31. August. Nå kan det også gis kompensasjon for delvis avlyste arrangementer og i tillegg kan underleverandører søke om kompensasjon. Merk at beregningsmetode for tapt billettinntekt er blitt endret. Merk at søknadsfristen er allerede 15. september.


Underleverandører kan søke

Med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement. Enkelte aktører omfattes ikke av ordningen, som for eksempel filmprodusenter, rettighetshavere, aktører innenfor vakthold/sikkerhet, catering og teknologi- og billettsystemleverandører.

For at en underleverandør kan søke om kompensasjon er det stilt visse vilkår

  • Underleverandøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Enhetsregisteret før 1. mai 2020
  • Underleverandøren skulle levert tjenester/innhold til kulturarrangement åpent for allmennheten i Norge i perioden fra og med 1. mai til og med 31. august 2020
  • Underleverandøren har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent i kalendermånedene det søkes tilskudd for i perioden mai til august 2020, sammenlignet med tilsvarende måned i 2019
  • Tapte inntekter eller merutgifter utgjør minimum 25 000 kroner til sammen etter eventuelle avkortninger. Beregning av tapte inntekter er nærmere definert i forskrift
  • Underleverandøren er ikke under konkursbehandling

Underleverandør som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon.

Tapte inntekter for underleverandører kompenseres med inntil 50%, i motsetning til arrangører som kompenseres med inntil 100 % av sine netto tapte billettinntekter og merutgifter.

Selvstendig næringsdrivende underleverandører kompenseres med opptil 426 593 kroner på årsbasis.

Det kan ikke søkes kompensasjon som både arrangør og underleverandør på samme kulturarrangement.

Det er ikke et vilkår at arrangør av kulturarrangement oppfyller kriteriene for kompensasjon for at en underleverandør kan søke.

Delvis avlyste arrangement

Ordningen åpnet tidligere kun opp for kompensasjon for avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av koronautbruddet. Endringene i ordningen medfører at det også gis kompensasjon for delvis avlyste arrangementer, som for eksempel er nedskalert etter pålegg fra statlige myndigheter. Merk at avlysning på grunn av pålegg gitt av andre enn statlige myndigheter (herunder kommuner) ikke gir rett på kompensasjon etter denne ordningen.

Beregning av tapte billettinntekter - beregningsmåten endres

For arrangører skulle tapte billettinntekter ved tidligere ordning beregnes ved å se på differansen mellom arrangementets budsjetterte og faktiske inntekter. I forbindelse med utvidelse av ordningen skal nå arrangørene tapte inntekter beregnes ved å vurdere faktiske inntekter mot gjennomsnittet av arrangørens billettinntekter fra kulturarrangementer avholdt 1. mai til 31. august de siste tre årene. Kun der arrangøren ikke kan sammenligne de faktiske inntekter mot kulturarrangementer fra de foregående år kan den gamle beregningsmetoden brukes.

For underleverandører er beregningsmåten for tapte inntekter stort sett den samme som for arrangører. En forskjell er imidlertid at arrangører som ikke har sammenlignbare arrangement de foregående år baserer kompensasjonskravet på budsjetterte billettinntekter, mens underleverandører som er i tilsvarende situasjon skal basere kompensasjonskravet på kontraktsfestede inntekter som har falt bort.

Avkorting av kompensasjon

Kompensasjon som, sammen med det faktiske resultatet for alle avlyste arrangementer, overstiger det gjennomsnittlige resultatet for tilsvarende periode inntil tre år tilbake i tid, vil avkortes slik at det blir likt med overskuddet i den tidligere perioden. Dersom arrangøren eller underleverandøren ikke har sammenlignbare arrangementer eller inntekter fra foregående år, vil kompensasjonen og det faktisk resultat for avlyste arrangementer som overstiger arrangørens budsjetterte resultat for 2020 eller underleverandørens budsjetterte overskudd før avlysning, bli avkortet slik at overskudd etter avlysning blir likt budsjettert overskudd.

Ønsker du mer informasjon om ordningen – ta kontakt med oss på koronahjelp@thevit.no eller din kontaktperson hos TheVIT AS.