Lønnsstøtteordningen

Har du permittert ansatte som følge av Covid-19 og tar dem tilbake i jobb, kan du få kontanttilskudd. Lønnsstøtteordningen skal få ansatte raskere ut i jobb.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Lønnsstøtteordningen
Lov og orden topp shutterstock
Publisert 30 jun. 2020

Bedrifter vil kunne få kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. Ordningen gjelder for virksomheter som har permittert ansatte som følge av Covid-19.

Lønnsstøtteordningen er et tiltak for å hjelpe bedriftene med å raskere kunne hente permitterte ansatte tilbake i jobb, men det stilles krav.

Krav til bedriften

Hovedkravet for å ha rett på dette kontanttilskuddet er at bedriften har vært rammet av Covid-19, og at permitteringer er tatt ut i den forbindelse. Bedriften må ha et omsetningsfall i tilskuddsmåneden på over 10 prosent sammenlignet med samme måned året før. Det er et krav at den ansatte var permittert pr. 28. mai og tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen. Bedrifter som mottar støtte kan ikke si opp, redusere arbeidstid eller permittere ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden 28. mai til og med 1. september.

Hvor mye støtte kan bedriften få utbetalt?

Bedriften kan få støtte med inntil 15.000 kr per ansatt. Beløpet avkortes hvis omsetningsfallet er under 30 prosent. Beløpet vil justeres ut ifra den ansattes permitterings – og stillingsbrøk.

Når gjelder ordningen?

Ordningen gjelder for perioden juli og august, og arbeidsgivere kan søke om tilskudd for både juli og august eller bare for august. Søknadsportalen forventes åpnet i løpet av september.

Hvem kan søke?

Alle bedrifter med næringsvirksomhet kan søke. Ordningen gjelder også for stiftelser og frivillige organisasjoner, her er det fastsatt støttebeløp til kr 10.000 på grunn av utfordrende beregning av omsetningsfall.

Søker må på forespørsel fra Skatteetaten kunne fremlegge bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor og en oppstilling som underbygger grunnlaget for søknaden.

Lov om tilskudd ved avbrutt permittering trådte i kraft 23. Juni 2020.