Kompensasjonsordningen – hva skjer fremover?

Kompensasjonsordningen for virksomheter med vesentlig omsetningsfall ble lansert med mulighet for å søke tilskudd for mars, april og mai. Nå utvides ordningen

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Kompensasjonsordningen – hva skjer fremover?
Kompensasjonordningen
Publisert 30 jun. 2020

Kompensasjonsordningen for virksomheter med vesentlig omsetningsfall ble først introdusert med mulighet for å søke tilskudd for månedene mars, april og mai. Nå utvides ordningen til også å gjelde juni, juli og august, men med noen vesentlige endringer.


Endringer i ordningen

Da muligheten for å søke tilskudd for foretak med vesentlig omsetningsfall ble introdusert i april, gjaldt ordningen kun søknad om tilskudd for periodene mars, april og mai. Ordningen er nå forlenget og gjelder også periodene juni, juli og august.

Siste frist for innsending for periodene mars, april og mai er 31. Juli. Portalen vil være åpen for endringer/rettinger for allerede innsendte søknader også etter 31. juli, men ikke for nye søknader som gjelder disse månedene. For periodene juni, juli og august er siste søknadsfrist 30. september.

For foretak som ikke var pålagt stengt av staten ble det introdusert et prinsipp om egenandel som skulle trekkes fra faste, uunngåelige kostander ved beregning av tilskuddets størrelse. Egenandelen for søknader som gjelder mars utgjør kr. 10.000 og ble redusert til kr. 5.000 for søknader for april. For søknader for mai og senere perioder er egenandelen fjernet.

I periodene mars, april og mai skal grunnlaget for tilskudd nedjusteres med en faktor på 0,9 for selskaper som er pålagt stengt av staten og 0,8 for øvrige foretak. For juni og juli reduseres støttefaktoren til 0,7 og for august til 0,5. Videre blir det maksimale støttebeløpet redusert fra kr. 80 millioner for periodene mars, april og mai til kr. 70 millioner i juni og juli og kr. 50 millioner i august.

Videre har Skatteetaten opplyst at søknader for juni og juli vil bli behandlet samlet i august, grunnet redusert kapasitet i juli. Det vil derfor ikke bli mulig å søke for verken juni eller juli før i august.

Det har tidligere vært et krav at grunnlaget for søknad om tilskudd skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor. Dette er nå endret ved at bekreftelse skal avgis dersom tilskuddet er på kr. 15.000 for en eller flere måneder eller når Skatteetaten krever det. Bekreftelsen skal legges frem ved fastsetting av årsregnskapet for 2020.

Vilkåret om at foretaket må ha minst en ansatt som har fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020 er endret og kravet er nå at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020. Dette innebærer at flere vil omfattes av ordningen.

Sesongbaserte virksomhet

Kompensasjonsordningen har siden ikrafttredelse blitt kritisert for å ikke ivareta sesongbaserte virksomheter som er rammet av virkningene av COVID-19. I forbindelse med endringene for mai-søknaden, ble også sesongbaserte virksomheter omfattet. Dette innebærer at foretak med sesongbasert virksomhet kan søke tilbake til mars og kan oppjustere sine faste, uunngåelige kostnader med en såkalt sesongfaktor.

For at en virksomhet skal anses som en «sesongbasert virksomhet», må virksomheten tilby aktiviteter eller opplevelser som i det vesentlige gjennomføres utendørs eller virksomheter som er tilknyttet disse. I tillegg må 80% av omsetningen de siste 12 måneder være innenfor en periode på maksimalt seks måneder. I denne seksmånedersperioden må minst en måned omfatte perioden mars-august 2019.

Sesongbedrifter kan selv velge om de vil benytte denne sesongmodellen når de søker, eller om de vil benytte samme beregningsmodell som andre foretak, men dersom sesongmodellen velges, må den benyttes for alle månedene det søkes om tilskudd for.

Virksomhet som skjer innenfor det samme geografiske området som den sesongbaserte virksomheten, regnes som «umiddelbart tilknyttet virksomhet» og kommer i utgangspunktet inn under ordningen. Slik virksomhet trenger ikke å foregå utendørs. Typiske eksempler på slik virksomhet er restauranten i alpinbakken, samt kiosker og suvenirbutikker i fornøyelsesparker. Overnattingsvirksomhet regnes ikke som umiddelbart tilknyttet virksomhet, uavhengig av dens geografiske nærhet til den sesongbaserte virksomheten.

Vær også oppmerksom på at selskaper som kan søke etter reglene for sesongbasert virksomhet og allerede har søkt etter de normale reglene må innen 31. juli vurdere hvorvidt ny søknad for mars-mai skal innleveres.