Viktige avklaringer omkring ferieloven og Covid-19

Arbeids- og sosialdepartementets vurdering av behov for tiltak ved endringer i ferieloven i forbindelse med Covid-19.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Viktige avklaringer omkring ferieloven og Covid-19
Shutterstock 287193896
Publisert 24 apr. 2020

Arbeids- og sosialdepartementet har foretatt vuderinger av behovet for endringer i ferieloven i forbindelse med Covid-19. TheVIT forstår brevet slik at departementet ikke finner det nødvendig med endringer da loven er tilstrekkelig fleksibel for å imøtekomme behov i situasjonen.

Det er særlig fire forhold som arbiedsgiverorganisasjonenen har tatt opp:

  • Fristen for underretning om fastsettelse av ferie
  • Tiden for hovedferie og hovedferiens lengde
  • Arbeidsgivers mulighet til overføring av ferie til neste år
  • Utbetaling av feriepenger for ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret

Fristen for underretning om fastsettelse av ferie

Hovedregelen er at arbeidstaker skal underrettes om ferien tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til. Denne bestemmelsen åpner imidlertid for kortere varslingsfrist dersom det foreligger "særlige grunner".
Etter departementets vurdering vil den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av Covid-19, eksempelvis knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning osv., kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr. 2.

Tiden for hovedferie og hovedferiens lengde

Etter ferieloven § 7 kan arbeidstaker kreve at tre ukers hovedferie avvikles samlet i hovedferieperioden, dvs. mellom 1.juni og 30. september. Departementet viser her til at ferieloven, også når det gjelder hovedferien, gir rom for fleksibilitet. Hovedferieperioden er i seg selv vid ved at den strekker seg over en periode på fire måneder. Det finnes også åpning for å inngå tariffavtale eller annen avtale som fraviker tiden for ferie. Dette gjelder også tidspunktet for ferien og (hoved)feriens lengde.

Arbeidsgivers mulighet til overføring av ferie til neste år

Departementet har videre mottatt innspill om hvorvidt ferieloven i den foreliggende situasjon bør gi arbeidsgiver anledning til å pålegge overføring av ferie til neste ferieår. Etter departementets oppfatning vil arbeidstidsdirektivet formodentlig være til hinder for en slik regel.

Utbetaling av feriepenger for ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret

Ifølge ferieloven skal ferie, som i strid med loven ikke er avviklet ved ferieårets utløp, overføres til påfølgende ferieår. Dette gjelder imidlertid den lovfestede ferien. Den avtalefestede delen av ferie, utover hva som følger av ferielovens bestemmelser, kan altså kompenseres økonomisk fremfor å bli overført.

Adgangen for arbeidsgiver til å endre en allerede fastsatt ferie

Departementet viser til at det etter gjeldende ferielov også er en viss ensidig adgang for arbeidsgiver til å endre en allerede fastsatt ferie. Etter reglene kan dette gjøres når avviklingen av den fastsatte ferien, på grunn av uforutsette hendelser, vil skape vesentlig driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Covid-19 kan innebære endring i ferieplaner, ved for eksempel kansellering av utenlandsreise, hvor den ansatte ikke ønsker å avvikle avtalt ferie. Det blir rådet at arbeidsgiver utviser fleksibilitet. Departementet viser til at ferieloven har et betydelig handlingsrom, og oppfordrer partene til gjennom dialog å ivareta de behovene denne situasjonen medfører ved å for eksempel tilby en løsning hvor ferieuttaket tilpasses virksomhetens driftsbehov og den ansattes ønsker så langt dette er forenlig. Det er imidlertid viktig at den ansatte ikke skyver ferien foran seg, da arbeidsgiver har plikt til å påse at ferie avvikles, samt hensynta de gjeldene begrensninger for overføring av ferie eller økonomisk kompensasjon.

Departementet legger til grunn at det som følge av Covid-19 situasjonen vil kunne oppstå hendelser som ikke kan forutses på fastsettelsestidspunktet, og dermed vil kunne gi saklig grunn for å endre fastsatt ferie. Dette vil være aktuelt ved plutselig høyt sykefravær, ansatte som må i isolasjon/karantene, eller at endrede smitteråd gir grunnlag for gjenopptagelse av drift.