Koronatider og hva bankene er opptatt av

Stein-Ragnar Noreng har hatt en samtale med Werner Bosaaen i SpareBank 1 Østlandet om hva banken kan hjelpe deg med i disse tider

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Koronatider og hva bankene er opptatt av
Sb1 ostlandet

Skrevet av

Stein-Ragnar Noreng


ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Avdeling: Oslo, Munkedamsveien

Telefon E-post LinkedIn
Publisert 23 apr. 2020

Koronatider og hva bankene er opptatt av

Vi er inne i en tid med store utfordringer for næringslivet som følge av koronautbruddet og myndighetenes smitteverntiltak. En virksomhet må ha tilstrekkelig likviditet, og kan gå over ende dersom man mangler det. Akkurat nå er det nettopp manglende likviditet som er den store bekymringen til mange bedriftsledere, styrer og eiere.

Myndighetene har iverksatt flere tiltak for å lette på denne byrden, deriblant har bankene fått i oppdrag fra staten å administrere innvilgelse og oppfølging av såkalte garantilån, i tillegg til at de naturlig nok har sine ordinære kredittprodukter.

- Bankene er pålagt å tenke risiko og har fått mange føringer for hva som må være oppfylt for å kunne innvilge garantilånene. For næringslivsledere er det viktig å kunne forstå de vurderingene og hensynene bankene må ta, sier administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng i TheVIT AS.

- Samarbeid mellom bank og aktører som TheVIT kan være nyttig for å bistå levedyktige virksomheter. Mange ser fordelen av å ha fortrolige og profesjonelle samarbeidspartnere for å få god oversikt og legge planer i denne spesielle situasjonen.

SpareBank 1 Østlandet (majoritetseier av aksjene i holdingselskapet SpareBank 1 Østlandet VIT AS), er den største sparebanken på Østlandet, og Norges fjerde største sparebank.

- For oss er SpareBank 1 Østlandet en viktig aktør, fordi banken har lange tradisjoner for å være en solid støttespiller til virksomheter i både gode og vanskelige tider. Kombinasjonen av kompetansen i TheVIT og banken utfyller på en god måte det behovet mange virksomheter har for å navigere seg gjennom det urolige farvannet vi befinner oss i nå, sier Noreng.

Werner Bosaaen, kredittsjef bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet, deler her noen av sine erfaringer med koronakrisen så langt.

- Mange bedrifter henvender seg til oss nå. Både de som har hatt økonomiske utfordringer før koronakrisen, og de som først nå møter store økonomiske utfordringer. Noen henvender seg til oss med en god oversikt over egen økonomi og utfordringene, mens andre ikke har et tilstrekkelig grunnlag for søknader slik at vi kan vurdere dem.

Hva forventer dere at kundene skal kunne redegjøre for når de søker nye lån eller kreditter i disse tider?

- Vi forventer det samme nå som vi gjør i normale tider, blant annet at kundene har tenkt godt gjennom og kan redegjøre for veien videre for sin virksomhet. Dette omfatter blant annet hvilke tiltak som er det rette for dem (for eksempel ny kapital fra eierne, avdragsfrihet med forlengelse av løpetid på lån, opptak av nye lån for å dekke kortsiktig likviditetsbehov mm), og at det de lander på er tilstrekkelig forankret i virksomhetens styrende organer.

- Det innebærer også at bedriftene kan vise til oppdatert og periodisert regnskapsinformasjon og likviditetsbudsjetter samt prognoser. Vi ønsker å få innsikt i hvilke tiltak virksomhetene selv har iverksatt for å redusere kostnader og hvilken effekt disse har på likviditeten. Det samme gjelder hvordan myndighetenes tiltakspakker slår ut for virksomheten og likviditetsbehovet fremover.

- For garantilånene er det også i forskrift fastsatt en rekke krav som må oppfylles, banken trenger så god dokumentasjon som mulig for å vurdere om virksomheten faller innenfor den statlige ordningen. Endelig regnskap for 2018, foreløpig eller endelig regnskap for 2019 og en likviditetsprognose ut året som viser virksomhetens behov etter at egne tiltak er iverksatt, er viktig dokumentasjon.

Vil dere kunne behandle kredittsøknader raskere dersom kunden leverer et godt grunnlagsmateriale til dere?

- Vi sparer mye tid på å vurdere søknadene dersom vi raskt får innblikk i kundens økonomiske situasjon. Vi anbefaler våre kunder å søke om hjelp via inngang på bankens nettsider for bedriftskunder. Der får de god veiledning på hva vi ønsker oss av dokumentasjon. Eventuelt kan vi be kunden komme tilbake med tilstrekkelig informasjon. Om det er aktuelt med profesjonell bistand, ta kontakt med TheVIT.

SpareBank 1 Østlandet er en stor og viktig samarbeidspartner for næringslivet på Østlandet. Hvordan vurderer dere situasjonen som mange virksomheter befinner seg i nå?

- Vi vet at vi har en viktig samfunnsoppgave i denne situasjonen. Vi var raskt på banen, har innvilget avdragsfrihet for en periode til mange kunder og utbetalte allerede i mars våre første likviditetslån med statsgaranti. Vi opplever at mange kunder har utfordringer og er bekymret. Vi oppfordrer kundene til å ta kontakt med oss så tidlig som mulig for å få avklart hvordan vi eventuelt kan hjelpe. Bankene skal håndheve myndighetskravene i garantiordningen, og kriteriene innebærer dessverre at ikke alle kan få hjelp via denne. De av kundene våre som ikke faller inn under garantiordningene kan ta kontakt med oss så kan vi sammen se om vi kan finne en løsning for disse også. Slik stiller vi opp i dugnaden ved å ta høy risiko på egen bok. Men heller ikke vi kan redde alle, sier Werner Bosaaen.

Les mer om SpareBank 1 Østlandet og om TheVIT sin koronahjelp