Lønnskompensasjon til permitterte – viktig endring for arbeidsgivere

Nå er den midlertidige ordningen med full lønn i 18 dager etter arbeidsgiverperioden klar i form av forskrifter.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Lønnskompensasjon til permitterte – viktig endring for arbeidsgivere
Viktig informasjon 001
Publisert 17 apr. 2020

Refusjon ved forskuttering av «full lønn»

Det er allerede en del arbeidsgivere som har forskuttert lønn til sine permitterte arbeidstakere i de 18 dagene utover arbeidsgiverperioden. Disse arbeidsgiverne vil få refundert det de har betalt ut, begrenset oppad til 6G. Arbeidsgivere må da sende søknad om refusjon til NAV innen 31. oktober 2020. I denne forbindelsen er det viktig å merke seg at arbeidsgivere ikke lenger kan søke om slik refusjon fra NAV for permitteringsperioder som starter etter 20. april 2020.

Lønnskompensasjon gis for de første 18 ukedagene

En annen viktig presisering i de nye forskriftene gjelder forståelsen av dagene med lønnskompensasjon. Ytelsen utbetales for de første 18 ukedagene etter utløpet av arbeidsgiverperioden. Perioden omfatter mao. 18 kalenderdager, men lørdag og søndag tas ikke med i tellingen. Ytelsen gis uavhengig av om arbeidstakeren skulle hatt tjenestefri eller fravær.

For delvis permittert og deltidsansatte gjelder følgende; Siden lønnskompensasjonen ikke gis for arbeidsdager men for fem dager per uke, vil perioden med lønnskompensasjon utgjøre 18 kalenderdager også for delvis permitterte. Det samme gjelder arbeidstaker som er permittert fra en deltidsjobb. Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager permittert arbeidstaker får lønnskompensasjon, men hvor høy ytelsen blir per dag.

Eksempel – 50% permitteringsgrad:

Den ansatte som er delvis permittert i 50% vil i 18 dager få 50% lønn fra arbeidsgiver og 50% lønnskompensasjon/dagpenger fra NAV opp til 6G. Etter 18 kalenderdager etter at lønnspliktperioden opphører vil NAV gå over til ordinære dagpenger for den 50% andelen som er permittering.

Les mer her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lonnskompensasjon-til-permitterte/id2697372/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-04-08-757?q=permittering