Garantilån – et virkemiddel i skyggen av kontantstøtten

De virksomhetene som har opplevd et betydelig fall i inntektene som følge av koronatiltakene, har naturlig nok stort fokus på «kontantstøtten».

 1. Hjem
 2. TheVITFeed
 3. Garantilån – et virkemiddel i skyggen av kontantstøtten
Shutterstock 107986940

Skrevet av

Stein-Ragnar Noreng


ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Avdeling: Oslo, Munkedamsveien

Telefon E-post LinkedIn
Publisert 15 apr. 2020

De virksomhetene som har opplevd et betydelig fall i inntektene som følge av koronatiltakene, har naturlig nok stort fokus på «kontantstøtten». Kontantstøtten gir raskt penger i kassen, og medfører ikke en økt lånebelastning.

Samtidig vet vi at for mange virksomheter vil ikke kontantstøtten alene, eller sammen med andre tiltak som permitteringer, sikre en tilstrekkelig likviditet til å komme seg gjennom denne vanskelige perioden. For de bedriftene som hadde en sunn økonomi før Covid-19, og som ser at de vil kunne komme tilbake til den også etter krisen, er et låneopptak eller utvidet kreditt et reelt og kanskje nødvendig virkemiddel.

Låneordningen med statsgaranti ble iverksatt allerede i mars, etter at den ble godkjent av ESA. Administreringen av denne er lagt til bankene, som har fått tydelige krav fra myndighetene for hvilke kriterier som bedrifter må oppfylles for å komme inn under ordningen.

For en bedriftseier eller leder kan det være vanskelig å orientere seg i forhold til kravene. Ta gjerne kontakt med koronahjelp@thevit.no hvis du ønsker hjelp til å vurdere om det er nødvendig med likviditetslån, og om din bedrift kommer inn under vilkårene til garantilån. Vi har utviklet Totalkalkulatoren, hvor vi beregner bedriftens likviditetsbehov inklusiv effekter av egne tiltak og virkningene av myndighetenes ulike tiltak.

Vi gjengir de viktigste av vilkårene til garantilån nedenfor:

Krav til størrelsen på virksomheten:

Virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som på konsolidert nivå:

 1. sysselsetter færre enn 250 personer, og
 2. har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, eller
 3. har en samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.

Ved beregning av beløpsgrensene ovenfor skal den gjennomsnittlige valutakursen i 2019 legges til grunn, det vil si 9,8511 kroner per euro.

Garantiordningen gjelder også lån til større bedrifter som på grunn av Covid-19-utbruddet står overfor en akutt likviditetsmangel. Med større bedrifter menes virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som ikke oppfyller vilkårene ovenfor.

Vilkår knyttet til akutt likviditetsmangel og lønnsomhet

Vilkår om akutt likviditetsmangel vurderes som oppfylt når finansforetaket (f.eks banken) har vurdert det som sannsynlig at:

 1. bedriften ellers ikke hadde hatt tilgang til lån fra finansforetak til dekning av utgifter og investeringer som er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid, og
 2. hovedårsaken til likviditetsmangelen er direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet.

Bedrifter som har vært i økonomiske vanskeligheter utelukkes fra ordningen

Bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter 31. desember 2019 faller utenom ordningen. Med bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter menes foretak der minst én av følgende hendelser har inntruffet:

 1. for foretak med begrenset ansvar er mer enn halve aksjekapitalen eller tilsvarende tapt på grunn av akkumulerte tap,
 2. for foretak der minst én deltaker har ubegrenset ansvar for foretaksgjelden, er mer enn halvparten av den bokførte kapitalen tapt som følge av akkumulerte tap,
 3. foretaket er konkurs etter konkursloven eller foretaket oppfyller vilkårene for å bli begjært konkurs av dets kreditorer, eller
 4. foretaket har mottatt krisestøtte og ikke ennå tilbakebetalt lånet eller innfridd garantien, eller foretaket har mottatt omstruktureringsstøtte og er fremdeles underlagt en omstruktureringsplan.

Foretak som oppfyller kravene til å være en SMB-virksomhet (se ovenfor), og som har eksistert i mindre enn tre år, anses ikke å være i økonomiske vanskeligheter selv om hendelsene som nevnt i bokstav a og b ovenfor har inntruffet. Det betyr at virksomheter som er nystartet for mindre enn tre år siden, likevel kan komme inn under ordningen selv om mer enn halvparten av egenkapitalen er tapt pr 31. desember 2019.

Bedrifter som i tillegg anses for å være i økonomiske vanskeligheter dersom foretaket i begge de to foregående årene har hatt:

 1. en bokført gjeld som utgjør 7,5 ganger eller mer av den bokførte egenkapitalen, og
 2. en EBITDA-rentedekningsgrad som er lavere enn 1.

Lånetyper, sikkerhet og bruk av lånet

Både lån i form av nedbetalingslån og kassakreditt kan kvalifisere for garanti under ordningen. Lånet kan være sikret eller usikret, og nedbetalingslån under ordningen kan gis med avdragsfrihet i opptil 12 måneder.

Formålet med lån under ordningen kan bare være en dekning av driftsutgifter eller finansiering av investeringer. Driftsutgifter kan omfatte alle løpende utgifter, herunder utgifter til betjening av eksisterende gjeld. Dersom formålet med lånet er finansiering av investeringer, må banken innhente og vurdere informasjon fra lånesøker som dokumenterer at investeringene er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid.

Lånet kan ikke benyttes til å innfri eksisterende lån før tiden, eller til nedregulering av eksisterende gjeld til banken. Bedriften må erklære at lån under ordningen ikke skal benyttes til noe av dette.

Størrelsen på lånet

For at et lån skal være omfattet av garantien kan det:

 1. ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019, inkludert sosiale avgifter og kostnader til innleid personell, eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019. Hvis bedriften er etablert 1. januar 2019 eller senere, og lønnskostnader skal benyttes som beregningsgrunnlag, skal lånet ikke utgjøre mer enn bedriftens anslåtte lønnskostnader for de to første driftsårene. Med sosiale avgifter menes arbeidsgiveravgift, innbetaling i pensjonsordning og lignende, for de ansatte i bedriften. Med kostnader til innleid personell menes lønnskostnader og sosiale avgifter relatert til eventuelt innleid eller engasjert personell. Ved beregning av maksimalt lånebeløp kan godkjent regnskap for 2018 benyttes dersom godkjent regnskap for 2019 ikke foreligger på søknadstidspunktet.
 2. ikke utgjøre mer enn 50 millioner kroner,
 3. så langt som mulig ha samme betingelser som et tilsvarende lån til en tilsvarende låntaker ville hatt i en normal markedssituasjon, og
 4. ikke ha en løpetid på mer enn 3 år.

I særlig begrunnede tilfeller, og basert på en plan som tallfester bedriftens likviditetsbehov, kan lånet være større enn etter første ledd punkt 1, dersom det er nødvendig for å dekke bedriftens likviditetsbehov de neste 18 måneder.

Et slikt lån kan gis med kortere løpetid enn 3 år, og kan likevel senere forlenges innenfor rammen av maksimalt 3 år.

For å søke om et garantilån må det utarbeides en likviditetsplan som omfatter likviditetsbehovet knyttet både til drift og investeringer. Banken kan i tilfelle innvilge et lån som ikke utgjør mer enn det laveste av behovet etter likviditetsplanen og grensen under punkt 2 ovenfor.

For bedrifter som er større enn de som defineres som SMB, gjelder et maksimalt lånebeløp på 150 millioner kroner. For disse samme bedriftene skal en likviditetsplan omfatte bedriftens likviditetsbehov de neste 12 månedene. Banken kan i tilfelle innvilge et lån som ikke utgjør mer enn det laveste av behovet etter likviditetsplanen og grensen på 150 millioner kroner.

Kontakt oss på koronahjelp@thevit.no så hjelper vi deg med dette.